Yargıtay 9. HD 2020/5895 E. , 2020/11026 Karar İncelemesi

muhakeme engelleri

Daire Esas ve Karar No: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi / 2020/5895 E. , 2020/11026 K. 1.OLAY Davacı vekili, müvekkilinin davalı … tesislerinde yine Perenco’ya bağlı olan …Ltd. Şti.’nde 24.01.2001 ile 31.08.2015 tarihleri arasında hizmet verdiğini, 31.08.2015 tarihinde müvekkilinin iş yerinin kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını, Perenco’nun kendisine bağlı olarak çalışan işçilerin tazminatlarından kurtulmak amaçlı kendi sosyal tesislerinde çalışan işçileri bir başka taşeron firma altında göstererek muvazaa işlemi yapıldığını ileri sürmüştür. Davalı … vekili, dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesine uygun olmadığını, davacının iş güvencesi kapsamında olmadığını, davacının akçalı haklarını ve…

Devamını Oku

Mıhcı Hukuk Bürosu

Mıhcı Hukuk Bürosu İstanbul’da Avukat Mustafa Mıhcı tarafından kurulan Mıhcı Hukuk Bürosu; hukukun çeşitli alanlarında, uzman avukat kadrosu ile birlikte yerli ve yabancı müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurulduğu gündün bu yana bilgili, ilgili ve hızlı avukatlık hizmeti anlayışını misyon edinen Mıhcı Hukuk Bürosu müvekkillerinin haklarını almaları konusunda en iyi avukatlık hizmetini vermeyi amaçlamaktadır. Mıhcı Hukuk Bürosu’nun yurtiçi ve yurtdışında bir çok hukuk bürosu, avukat ve meslek örgütleri ile çözüm ortaklığı ağı mevcuttur. Bu nedenle Türkiye ve yurt dışı dahil olmak üzere her yerde avukatlık hizmeti vermektedir. Mıhcı…

Devamını Oku

Oturma (Sükna) Hakkı

Bir taşınmaza birçok şekilde sahip olunabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ilgili taşınmazın üzerinde oturma hakkı tesis etmektir. 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan oturma hakkı eski tabiriyle sükna hakkıdır. Buna göre, bu hakka sahip olanlar gayrimenkul üzerinde sadece gayrimenkulün imkânlarından yararlanmak hakkına sahip olmakta ve herhangi bir tasarruf hakkına ise sahip olmamaktadır. Bu bakımdan oturma hakkına sahip olan bir kişi ilgili taşınmazı satma hakkına sahip değildir.  Ayrıca kişiler açısından bu hakkın nasıl kurulduğu, sınırlarının neler olduğu ve kişiye ne gibi yetkiler kazandırdığı hakkında aşağıda genel bilgiler verilmekle birlikte bu…

Devamını Oku

Yağma Suçu Savunma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki savunma dilekçesi gerçek olmayan bir kurgu üzerine basit bir formatta hazırlanmış olup, her olaya uygulanamaz. Ancak “bir fikir vermesi açısından” yazılmıştır. Bu şekilde bir savunma dilekçesi yazacaksanız özgürlüğünüz söz konusu olduğundan mutlaka olayın özelliklerine göre, ciddi bir araştırma ile, kanun ve yargı kararları ile destekli ayrıca delil durumunu da gözetecek şekilde hazırlamanız veya bir avukata hazırlatmanız gerekmektedir. …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO              : … SANIK                      : … VEKİLİ      …

Devamını Oku

Eşin Evden Uzaklaştırılması Koruma Kararı

uzaklaştırma kararı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince aile içerisinde şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi altında bulunan kişiler korunmak adına önleyici tedbir ya da korunma tedbiri alabilmektedirler.  Tedbir Kararı Başvuru Şartları Koruma kararı verilmesi için kanunda belirtilen şartlar şunlardır; Koruma kararı talebinde bulunan kişi kanunda sayılan kişilerden biri olmalıdır. Bu kişiler aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  İlgili kişi, şiddet mağduru ya da her an şiddet tehlikesi altında bulunan kişi olmalıdır. Şiddet denildiğinde ise sadece fiziksel şiddet olarak algılanmamalıdır. Şiddet türleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.  Ayrıca bu…

Devamını Oku

Gerçek kişilerde ehliyet

hukuk-fakultesi-taban-puanlari

Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti” (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve “fiil ehliyeti” (medeni hakları kullanma ehliyeti) dir. Hak ehliyeti Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti denir.Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler Hak ehliyeti tüm kişilere tanınan bir ehliyet olup, hukukumuzda medeni haklardan yararlanma bakımından “genellik ve eşitlik” ilkesi geçerlidir. Hak ehliyetine sahip olmanın tek koşulu, gerçek kişilerde sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise, kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş…

Devamını Oku

Vekaletsiz İş Görme

doğrudan iflas nedir

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni, iş sahibi menfaatine ve varsayılan iradesine uygun hareket etmekle yükümlü kılmaktadır Vekaletsiz iş görme aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da bir kimsenin başkası adına iş görmesi anlamına gelmektedir. Vekaletsiz iş görme bazen de kendisi adına bir iş gerçekleştirdiğini zannederek aslında başkası menfaatine iş görme şeklinde de meydana gelebilmektedir. Bunlardan ilkine gerçek vekaletsiz iş görme ikincisine ise gerçek olmayan vekaletsiz iş görme denilmektedir. Aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da vekaletsiz iş görme…

Devamını Oku

Çekişmesiz (Nizasız)-Çekişmeli Yargı

adalet taban puanları 2019

Çekişmeli yargı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların taraflardan birinin isteği üzerine tarafsız vebağımsız mahkemelerce görülmesi ve karara bağlanmasıdır. Çekişmesiz yargı ise çekişmeli yargı işlerinin dışında kalan, karara bağlanması istenen bir talepya da bir olayın tespit edilmesidir. ÇEKİŞMELİ YARGI İLE ÇEKİŞMESİZ YARGI ARASINDAKİ FARKLAR -Çekişmesiz yargı kararları ise inşai, istisnai durumlarda açıklayıcı nitelik taşır. -Çekişmeli yargı kararları açıklayıcı, istisnai durumlarda inşai (yenilik doğurucu) nitelik taşır. -Çekişmeli yargıda, dava/davacı/davalı kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda istem, talep;istemde bulunan, talepte bulunan, ilgili kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda yetkili ve görevli mahkeme talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin…

Devamını Oku

Tapu Sicili Nedir?

tapu sicilinde yapılan işlemler

Tapu sicili taşınmaz mallar üzerindeki hakları göstermek için tutulan sicildir.Tapu sicilinin bütün sorumluluğu devlete aittir bu sorumluluk devletin sorumluluğu ilkesi kapsamındadır.Tapuda tutulan siciller ikiye ayrılır; 1)Ana siciller -Yevmiye defteri-Kat mülkiyeti sicili-Tapu kütüğü sicili-Resmi belgeler 2)Yardımcı siciller-Aziller sicili-Kamu orta malları sicili-Mal sahipleri sicili-tashihler sicili Tapu Siciline Hakim olan ilkeler -Güven ilkesi-Aleniyet ilkesi-Devletin sorumluluğu ilkesi-Tescil ilkesi-Aynilik ilkesi-İlliyet ilkesi dir Yolsuz Tescil;Hukuken geçerli olmayan bir sebebe dayanılarak yapılan tescil işlemine yolsuz tescil denir Yolsuz tescil sonucunda hak geçerli bir biçimde karşı tarafa geçecekmidir? Bunun cevabını vermek için incelememiz gereken bazı durumlar vardır.Bunlar;-Kişinin iyiniyetli…

Devamını Oku

Ceza Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması(Mülkilik İlkesi)

yargılamanın yenilenmesi

Türkiye sınırları içinde işlenen suçlarda Türk kanunları uygulanır… Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır Suç: A)Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında B)Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında,Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla C)Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla D)Türkiyenin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır

Devamını Oku