Gerçek kişilerde ehliyet

hukuk-fakultesi-taban-puanlari

Gerçek kişiler bakımından iki tür ehliyet söz konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti” (medeni haklardan yararlanma ehliyeti) ve “fiil ehliyeti” (medeni hakları kullanma ehliyeti) dir. Hak ehliyeti Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka bir ifadeyle hak sahibi olma ve yükümlülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti denir.Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler Hak ehliyeti tüm kişilere tanınan bir ehliyet olup, hukukumuzda medeni haklardan yararlanma bakımından “genellik ve eşitlik” ilkesi geçerlidir. Hak ehliyetine sahip olmanın tek koşulu, gerçek kişilerde sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise, kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş…

Devamını Oku

Vekaletsiz İş Görme

doğrudan iflas nedir

Vekaletsiz iş görme Türk Borçlar Kanunu’nun 526 ilâ 531. maddeleri arasındaki düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun vekaletsiz iş görme kapsamında iş göreni, iş sahibi menfaatine ve varsayılan iradesine uygun hareket etmekle yükümlü kılmaktadır Vekaletsiz iş görme aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da bir kimsenin başkası adına iş görmesi anlamına gelmektedir. Vekaletsiz iş görme bazen de kendisi adına bir iş gerçekleştirdiğini zannederek aslında başkası menfaatine iş görme şeklinde de meydana gelebilmektedir. Bunlardan ilkine gerçek vekaletsiz iş görme ikincisine ise gerçek olmayan vekaletsiz iş görme denilmektedir. Aralarında bir sözleşme veya vekalet ilişkisi olmasa da vekaletsiz iş görme…

Devamını Oku

Çekişmesiz (Nizasız)-Çekişmeli Yargı

adalet taban puanları 2019

Çekişmeli yargı, özel hukuktan doğan uyuşmazlıkların taraflardan birinin isteği üzerine tarafsız vebağımsız mahkemelerce görülmesi ve karara bağlanmasıdır. Çekişmesiz yargı ise çekişmeli yargı işlerinin dışında kalan, karara bağlanması istenen bir talepya da bir olayın tespit edilmesidir. ÇEKİŞMELİ YARGI İLE ÇEKİŞMESİZ YARGI ARASINDAKİ FARKLAR -Çekişmesiz yargı kararları ise inşai, istisnai durumlarda açıklayıcı nitelik taşır. -Çekişmeli yargı kararları açıklayıcı, istisnai durumlarda inşai (yenilik doğurucu) nitelik taşır. -Çekişmeli yargıda, dava/davacı/davalı kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda istem, talep;istemde bulunan, talepte bulunan, ilgili kavramları vardır. -Çekişmesiz yargıda yetkili ve görevli mahkeme talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin…

Devamını Oku

Tapu Sicili Nedir?

tapu sicilinde yapılan işlemler

Tapu sicili taşınmaz mallar üzerindeki hakları göstermek için tutulan sicildir.Tapu sicilinin bütün sorumluluğu devlete aittir bu sorumluluk devletin sorumluluğu ilkesi kapsamındadır.Tapuda tutulan siciller ikiye ayrılır; 1)Ana siciller -Yevmiye defteri-Kat mülkiyeti sicili-Tapu kütüğü sicili-Resmi belgeler 2)Yardımcı siciller-Aziller sicili-Kamu orta malları sicili-Mal sahipleri sicili-tashihler sicili Tapu Siciline Hakim olan ilkeler -Güven ilkesi-Aleniyet ilkesi-Devletin sorumluluğu ilkesi-Tescil ilkesi-Aynilik ilkesi-İlliyet ilkesi dir Yolsuz Tescil;Hukuken geçerli olmayan bir sebebe dayanılarak yapılan tescil işlemine yolsuz tescil denir Yolsuz tescil sonucunda hak geçerli bir biçimde karşı tarafa geçecekmidir? Bunun cevabını vermek için incelememiz gereken bazı durumlar vardır.Bunlar;-Kişinin iyiniyetli…

Devamını Oku

Ceza Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması(Mülkilik İlkesi)

yargılamanın yenilenmesi

Türkiye sınırları içinde işlenen suçlarda Türk kanunları uygulanır… Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır Suç: A)Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında B)Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında,Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla C)Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla D)Türkiyenin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı İşlendiğinde Türkiye’de işlenmiş sayılır

Devamını Oku

Etkin Pişmanlık Nedir?

gözlem altına alma

Etkin pişmanlık halinde aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde cezaya hükmedilmemesidir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde verilecek olan ceza üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadar indirilebilir. Özetleyecek olursak; -Karar verildikten sonra ancak hüküm yerine getirilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde ceza üçte ikisinden yarısına kadar -Karar kesinleşmeden…

Devamını Oku

Vedia sözleşmesi

medeni genel

Vedia kelime anlamı itibariyle emanet demektir Vedia sözleşmesi, borçlar hukukunda düzenlenmiş, ticari hayatta da çok yaygın olarak kullanılan, önemli bir müessesedir. Bazı durumlarda menkul mallar, çeşitli ihtiyaçlarla diğer kimselere emanet olarak bırakılırlar.Örneğin; Bir lokantaya girerken montların vestiyere bırakılması, saatin tamir amacıyla, bir kimseye bırakılması gibi durumlarda vedia söz konusudur.

Devamını Oku

Evlenme Engelleri

hukukta süreler

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: Yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler; -18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez. -Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa,…

Devamını Oku

Zincirleme/Kesintisiz (Mütemadi) Suç Kavramı

hukuka uygunluk halleri

Kanuni tanımında yer alan fiilinin icrasının devam ettiği suçlara kesintsiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir.Hareket devam ettiği sürece suç işlenmeye devam etmektedir. Kesintisiz suçlarda suçun tanımlanması ve bitmesi farklıdır.Kesintisiz suç, hukuka aykırı durumun kurulmasıyla tamamlanan, ancak fiilin icrasına devam edilen suçlardır. Tamamlanmış olmakla birlikte fiilin icrası devam etmektedir.Örneğin kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu özgürlüğün kısıtlanmasıyla tamamlanmakta ama bitmemektedir. Suçun bitmesi için fiilin icrasının sona erdirilmesi hukuka aykırı durumun ortadan kaldırılması şarttır, örneğin özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir.

Devamını Oku

Saik Nedir?

doğrudan iflas nedir

Saik Nedir? Kişiyi irade beyanında bulunmaya iten iç etkendir.Bireyi hukuki işlem yapmaya yönlendiren sebebe saik denir Kişi yaptığı hukuki işlemi hangi sebeple yapıyorsa saik odur. Kişi olayları yanlış algılayıp isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmuşsa buna saik hatası denir. Saikte hata kişinin kendisinden kaynaklandığı için esaslı hata değildir.

Devamını Oku