İŞ HUKUKU DERS 6

iş hukuku ders 6

BÖLÜM 10 İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ >İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞI NEDENLERLE SONA ERMESİ   TARAFLARIN ANLAŞMASI: İş sözleşmesi ister belirli süreli, ister belirsiz süreli olsun taraflar anlaşarak ikale (Bozma Sözleşmesi) ile sözleşmeyi her zaman sona erdirilebilir. Bozma sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Yargıtay kararı ile kabul edilmiştir. Sözleşmeyi sona erdiren anlaşma açık veya örtülü şekilde olabilir. Bozma sözleşmesi yapılması için yapılan teklif (icap) fesih olarak değerlendirilmemelidir. Bozma sözleşmesinin TBK m. 30-39 maddelerinde yer alan irade fesadı (iradeyi sakatlayan durumlar) açısından iyi değerlendirilmesi gerekir. Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi,…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU DERS 5

iş hukuku ders 5

SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMA SÜRELERİ   ÇALIŞMA SÜRESİ: işçinin, sadece fiilen çalıştığı değil, genel olarak işverenin emri altında geçirdiği saatleri ifade eder. Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz. Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır. (İş K. m. 66) a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU DERS 4

İŞ HUKUKU DERS 4

YEDİNCİ BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI, ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ   İŞÇİNİN BORÇLARI İŞ GÖRME BORCU: İş görme borcu ile ilgili kurallar Borçlar Kanununda yer almaktadır. İşçi iş görme borcunu bizzat kendisi yerine getirmelidir. İşçinin ölümü ile iş sözleşmesi kendiliğinden sona ererken, işverenin ölümü iş sözleşmesini sona erdirmez. İş sözleşmesi işçi ile işverenin mirasçıları arasında devam eder. Ancak işverenin şahsını ilgilendiren özel bir durum varsa iş sözleşmesi sona ermiş sayılır. İşçi iş görme borcunu özenle yerine getirmelidir. İşçi iş görme borcunu yerine getirirken dikkatli ve özenli davranmak zorundadır. İşçi iş…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 3

İŞ HUKUKU Temel bilgiler ders 3

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞ KANUNU’NUN KAPSAMI   İş Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. İş sözleşmesine göre çalışanlar kural olarak İş Kanununa tabidirler. İş K. 4. Md.’deki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. (m 1/2) İŞ KANUNU KAPSAMINA YENİ ALINAN ÇALIŞANLAR   TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR: 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde İş Kanunu uygulanmaz. (m. 4/1-b) 15.03.2003 tarihinden…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 2

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI   İŞÇİ; Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. (İş K. m. 2/1) İş Kanunu anlamında işçi sayılmak için ayrıca İş K. 4. md.’deki istisnalar içinde yer almamak gerekir. Mühendis, avukat veya sekreter; eğer iş sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa fikri ya da bedeni olarak çalışan ayrımı olmaksızın hepsi işçi sayılmaktadır. Çırak, stajyer, hükümlü ve askerler iş sözleşmesine dayanarak çalışmadıkları için işçi sayılmazlar. İŞ SÖZLEŞMESİ: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 1

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKUNA GİRİŞ İŞ HUKUKUNUN KONUSU   Hukuk; Toplumda düzeni sağlayan, Devlet tarafından konulmuş ve gerektiğinde maddi yaptırımları olan kuralların bütünüdür. İş (Çalışma); İnsanın hayatını sürdürebilmek amacıyla gerekli geçim vasıtalarını elde edebilmesi veya ekonomik çıkar sağlayabilmesi için yaptığı faaliyettir. Ama İş Hukuku bütün çalışanların faaliyetini düzenleyen bir hukuk dalı değildir. Çalışanların bir kısmı kendi işlerinde bağımsız olarak çalışırken, bir kısmı da bağımlı olarak çalışırlar. Bağımlı çalışanların bir kısmı kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışırken, bir kısmı da iş sözleşmesine dayanarak çalışır. İş Hukukunun konusuna girenler iş sözleşmesine dayanarak…

Devamını Oku