Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

adalet
 1. Anayasa yargısının görevleri nelerdir?
 • Bazı normların anayasaya uygunluğunu denetlemek
 • Bireysel başvuruları karara bağlamak
 • Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak
 • Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek
 • Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
 • Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararını denetlemek
 • Milletvekilliğinin düşmesi kararını denetlemek
 • Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek
 1. Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar?
 • Cumhurbaşanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri
 • Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını
 • Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler-Savcılar Kurulu ve Sayıştay “Başkan ve üyelerini”
 • Genel kurmay başkanını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Jandarma genel komutanını
 1. Meclisin görev ve yetkileri nelerdir?
 • Kanun koymak
 • Hükümeti denetlemek
 • Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisini vermek
 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
 • Para basılmasına karar vermek
 • Savaş ilanına karar vermek
 • Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
 • Genel ve özel af ilanına karar vermek
 1. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri nelerdir?
 2. Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri nelerdir?
 3. Anayasa değişikliği teklifi için en az kaç millet vekili gereklidir?
 • En az 184 milletvekili teklif vermelidir
 1. Anayasa değişikliğinin zorunlu referanduma gitmesi için kaç oy almış olması gerekiyor?
 • 330 ve 366 (dahil) oy alındığı taktirde zorunlu referanduma gider
 1. İhtiyari referandum nedir? Hangi durumlarda gidilir?
 • Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanının isteğiyle halk oylamasına sunulmasıdır.
 • Anayasa değişikliği mecliste 367 ve üzeri oy aldığı taktirde cumhurbaşkanı dilerse halkoylamasına sunabilir.
 1. Türkiye’de yargı kolları hangileridir?
 • Anayasa yargısı
 • Adli yargı
 • İdari yargı
 • Uyuşmazlık yargısı
 1. Hakimlik teminatı nedir?
 • Hakimlerin görevlerini her türlü maddi ve manevi baskıdan uzak olarak huzur ve sükun içinde yapmaları için azledilmeme, emekliye sevk edilmeme, aylık ve ödeneklerinden yoksun kılınmama gibi teminatların verilmesidir.
 1. Anayasa mahkemesi hangi normları denetler?
 • Kanunlar
 • Kanun hükmünde kararnameler (olağan dönem)
 • Anayasa değişiklikleri (şekil bakımından)
 • TBMM İçtüzüğü
 1. Milletvekilliği düşmesine sebep olan haller nelerdir?
 • İstifa
 • Kesin hüküm giyme
 • Kısıtlama kararı
 • Milletvekilliğiyle bağdaşmayacak bir görev ve hizmeti sürdürmekte ısrar etme
 • Devamsızlık
 1. Yasama sorumsuzluğu nedir?
 • Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmamaya uğramamalarını ifade eder.
 • Mutlaktır, süreklidir, kaldırılamaz, hukuki ve cezai sorumsuzluk verir.
 1. Yasama dokunulmazlığı nedir?
 • Milletvekilleri hakkında, suç işlediklerinden bahisle, meclisin kararı olmadan cezai takibata maruz kalmamaları anlamına gelir.
 • Kaldırılabilir,
 • Geçicidir,
 • Sadece ceza kovuşturmasına karşı korur
 • Ağır cezalık suçüstü hali yasama dokunulmazlığının dışında kalır
 1. Hükümeti denetleme yolları nelerdir?
 • Soru
 • Gensoru
 • Meclis araştırması
 • Meclis soruşturması
 • Genel görüşme
 1. Kişinin hak ve ödevlerine örnekler?
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Basın hürriyeti
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 • Özel hayatın gizliliği
 • Konut dokunulmazlığı
 • Küşünün dokunulmazlığı, maddi ve manevi bütünlüğü
 • Basın araçlarının korunması
 • İspat hakkı
 • Devamı sayfa 160 ve 161’de
 1. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevlere örnekler?
 • Ailenin korunması ve çocuk hakları
 • Eğitim ve öğretim hakkı
 • Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 • Toprak mülkiyeti
 • Konut hakkı
 • Grev hakkı ve lokavt
 • Sporun geliştirilmesi
 • Devamı sayfa 161’de
 1. Siyasi hak ve ödevlere örnekler?
 • Türk vatandaşlığı
 • Seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
 • Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
 • Kamu hizmetine girme
 • Vatan hizmeti
 • Vergi ödevi
 • Devamı sayfa 162’de
 1. Anayasadaki cumhuriyetin temel ilkeleri nelerdir?
 • Cumhuriyetçilik ilkesi
 • Üniter devlet ilkesi
 • İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
 • Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
 • Demokratik devlet ilkesi
 • Laik devlet ilkesi   –  Sosyal devlet ilkesi – Hukuk devleti ilkesi
 1. Anayasa mahkemesinin denetleyemeyeceği normal hangileridir?
 • Tüzükler
 • Milletlerarası andlaşmalar
 • OHAL ve sıkıyönetim KHK’ları
 • İnkılap kanunları
 • Üç istisna dışında parlamento kararları
 1. Osmanlıdaki ilk anayasal belge hangisidir?
 • 1808 senedi ittifak
 1. İlk Osmanlı anayasası hangisidir?
 • 1876 Kanun-u Esasi
 1. Meclisin bir kanunla uygun bulması gerekmeyen uluslararası sözleşmeler hangileridir?
 • Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen
 • Süresi 1 yılı aşmayan
 • Devlet maliyesi bakımından yük getirmeyen
 • Kişi hallerine dokunmayan
 • Türklerin yabancı memleketteki mülkiyet haklarına dokunmayan uluslararası anlaşmalar.
 1. Olağan dönem KHK’larını kim çıkarır?
 • Bakanlar kurulu
 1. Olağanüstü dönem KHK’larını kim çıkarır?
 • Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu
 1. Hangi durumlarda OHAL ilan edilir?
 • Temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet hareketleri sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulma halleri
 • Tabii afet,
 • Salgın hastalık,
 • Ağır ekonomik bunalım
 1. Hangi durumlarda sıkıyönetim ilan edilir?
 • OHAL gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 • Savaş hali
 • Ayaklanma olması
 • Vatana veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın olması
 1. Osmanlı Devleti ne zaman Meşruti Monarşiye geçmiştir?
 • 1909 II. Meşrutiyet ile
 1. Devletin kökeni hakkındaki teoriler hangileridir?
 • Aile teorisi
 • Biyolojik teori
 • Kuvvet ve mücadele teorisi
 • Ekonomik teori – Marksizm
 • Sosyal sözleşme teorisi
 1. Bir anayasayı katı yapan özellikler nelerdir?
 • Değişmeyecek maddeler bulunması
 • Değişiklik için süre sınırı konulması
 • Değişiklik için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu veya nitelikli çoğunluk aranması
 1. Anayasaya uygunluk denetimi yolları nelerdir?
 • Soyut norm denetimi
 • Somut norm denetimi
 • Bireysel başvuru
 1. Devlet birlikleri nelerdir?
 • Şahsi birlik
 • Hakiki birlik
 1. Devlet toplulukları nelerdir?
 • Konfederasyon
 • Federasyon
 1. Temsili demokrasinin özellikleri nelerdir?
 • Milletvekili sadece seçildiği çevreyi değil tüm milleti temsil eder
 • Egemenliğin kullanılması konusundaki vekalet millet tarafından milletvekillerine tek tek değil onların oluşturduğu topluluğa (parlementoya) bir bütün olarak verilmiştir
 • Millet ve vekilleri arasındaki vekalet ilişkisi emredici nitelikte değildir.
 • Seçmenler milletvekillerine emir ve talimat veremezler.
 • Milletvekilleri kendisini seçen seçmenler tarafından görevden alınamazlar
 1. Türkiye’de uygulanan seçim sistemi ve seçim usulü hangisidir?
 • Nisbi temsil sistemi
 • D’Hond usulü
 1. Yarı Doğrudan demokraside halk hangi yollarla egemenliğin kullanılmasına doğrudan katılır?
 • Referandum
 • Halk vetosu
 • Halk teşebbüsü
 • Temsilcilerin azli
 1. “Seçmenler bizzat ve doğrudan doğruya temsilcilerini seçerler” oy hakkının hangi ilkesidir?
 • Tek dereceli seçim veya doğrudan oy ilkesi
 1. Sosyal hak ve ödevler ilk defa sistematik olarak hangi anayasamızda düzenlenmiştir?
 • 1961
 1. 1921 anayasası hangi hükümet sistemini benimsemiştir?
 • Meclis hükümeti
 1. SOSYAL DEVLETİN TERSİ JANDARMA DEVLETİDİR – DOĞRU

İlgili Mesajlar

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Tayfun Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Tayfun
Ziyaretçi
Tayfun

Eline saglik cok isime yaradi