Borçlar Hukuku Test Çalışması

borçlar hukuku pratik çalışma

Borçlar Hukuku dersi Test Çalışması

 

Borçlar Hukuku Test Soruları

 

Borçlar Hukuku Çıkmış Sorular

 1. A, B’ye X marka fotoğraf makinesini 1200 TL’ye satmayı teklif  etmiş, B ise bu makineyi ancak 750 TL’ye alabileceğini bildirmiştir. Buna göre B’nin beyanının hukuki niteliği nedir?
  A. Öneriye Davet
  B. Öneri
  C. Bağlayıcı olmayan öneri
  D. Örtülü kabul
  E. Kabul daveti
 2. A ile B 18 Mayıs 2018 cuma günü bir sözleşme yapmışlar ve teslimin 8 gün sonra yapılacağını kararlaştırmışlardır. Buna göre teslim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  A. 24 Mayıs 2018
  B. 25 Mayıs 2018
  C. 26 Mayıs 2018
  D. 27 Mayıs 2018
  E. 28 Mayıs 2018
 3. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin butlanına yol açan nedenlerden biri değildir?
  A. Başlangıçtaki objektif imkansızlık
  B. Sözleşmenin muvazaalı olması
  C. Geçerlilik şekline tabi sözleşmelerde bu şekle uyulmaması
  D. Taraflardan birinin tam ehliyetsiz olması
  E. Tarafların esaslı noktalar üzerinde anlaşamamış olması
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zamanaşımına ilişkin doğru değildir?
  A. Borç bir senetle ikrar edildiğinde yeniden işlemeye başlayan zamanaşımı süresi 10 yıldır.
  B. Zamanaşımı ileri sürülmesi maddi hukuk açısından bir def’idir.
  C. Borçlu, alacaklı ile yapacağı anlaşmada zamanaşımını ileri sürmeyeceği taahhüdünde bulunabilir.
  D. Alacaklının borçlu aleyhine icra takibinde bulunması zamanaşımının kesilme sebeplerinden birisidir.
  E. İpotekle temin edilmiş alacaklar zamanaşımına uğramazlar.
 5. B, A’dan aldığı 2 ton buğday karşılığında 20.000 Tl borç altına girmiştir. B, vade zamanı geldiğinde ifa için gereken parayı bulamayınca A’ya arabasını vermiş A da bunu kabul etmiştir. Olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
  A. İfa amacıyla edim
  B. Seçimlik yetki
  C. Seçimlik borç
  D. İfa yerine edim
  E. Sözleşmenin müspet ihlali
 6. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların özelliklerinden birisi değildir?
  A. Yenilik doğuran hakkın kullanılması kural olarak şarta bağlanamaz
  B. Yenilik doğuran hak daima yenilik doğuran dava ile kullanılır
  C. Yenilik doğuran hak kullanılmakla sona erer.
  D. Yenilik doğuran hak kural olarak zamanaşımına tabi değildir.
  E. Yenilik doğuran hak kullanılıp sonuç doğurduktan sonra bundan dönülemez.
 7. Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?
  A. Zamanaşımına uğramış borçlar
  B. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
  C. Kumar ve bahisten doğan borçlar
  D. Ahlaki ödevlerden doğan borçlar
  E. Evlenme simsarlığından doğan borçlar
 8. Kurucu unsurları içermeyen bir sözleşmeyi bekleyen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İptal
  B. Yokluk
  C. Kesin Hükümsüzlük
  D. Tek taraflı bağlamazlık
  E. Tazminat
 9. Aşağıdakilerden hangisi maddi edimlerin bir özelliği değildir?
  A. 3. kişiler tarafından ifa edilebilirler
  B. Miras yoluyla intikal ederler
  C. İflas masasına girerler
  D. Borçlu, borçlandığı edimi tamamen ifa etmek zorundadır.
  E. Borçlunun şahsen yerine getirmesi şarttır.
 10. A, Ankara’daki arsasını satması için arkadaşı T’ye temsil yetkisi vermiştir. T, Ankara’da bir arsa almak isteyen B’ye arsanın yapılmakta olan çevre yoluna 500 m. uzaklıkta olduğunu söyleyerek B’nin bu arsayı almasını sağlamıştır. Bir süre sonra B, çevre yolunun arsasının 5 km uzağından geçtiğini öğrenir ve derhal A’ya satın alma sözleşmesini iptal ettiğini bildirerek satım bedelinin iadesi ve uğradığı zararların giderilmesi için dava açar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A. Olayda 3. kişinin aldatması söz konusudur. A, T’nin aldatmasından haberdar olmadığı için B, Aldatmaya değil ancak esaslı yanılgı hükümlerinde dayanarak sözleşmeyi iptal edebilir.
  B. Olayda taraf aldatması söz konusudur. Bu durumda A’nın T’nin aldatmasından haberdar olmadığını ileri sürmesi A’yı sorumluluktan kurtarmaz.
  C. Olayda B, sözleşmeyi iptal etmeyip buna onay vermiş olsaydı bile aldatma nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesini A’dan isteyebilirdi.
  D. Olayda B, aldatmayı öğrendikten sonra iptal hakkını derhal kullanmasaydı aldatmayı öğrendikten sonra 1 yıl içinde bu hakkını kullanabilirdi.
  E. Olayda B’nin iptal hakkını kullanması ile A’dan ödediği bedeli iade etmesi talebinin hukuki kaynağı sebepsiz zenginleşme hükümleridir.

 

Cevap Anahtarı

 1. B    2. C   3. E    4. C      5. D        6.  B      7.  B      8. B       9. E      10. A

 

Borçlar Hukuku Pratik Çalışma…

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir