Borçlar Hukuku Test Soruları 2

adalet
 1. Temerrüde düşmede hiçbir kusuru söz konusu olmayan mütemerrid borçlu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  a.) Borcun konusu para ise, borçlu temerrüd faizi ödemez
  b.) Borçlu gecikme tazminatı ödemez
  c.) Borçlu borcu ifa ile yükümlü değildir
  d.) Borçlu sadece kazadan doğan zarardan sorumlu tutulur
  e.) Alacaklı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip değildir
  Cevap: B
 2.  Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi sözlü şekle tabidir?
  a.) Kefalet sözleşmesi
  b.) Miras mukavelesi
  c.) Evlenme akdi
  d.) Gayrimenkul satımı
  e.) Menkul mal bağışlama vaadi sözleşmesi
  Cevap: C
 3.  Gazino sahibi (G), şarkı söyleyebileceğini zannettiği meşhur aktris (A) ile gazinosunda şarkı söyletmek üzere sözleşme yapar. Ancak (A) nın şarkı okuyamadığı sonradan anlaşılırsa, sözleşmede hangisinin varlığı iddia edilebilir?
  a.) Saikte hata
  b.) Esaslı hata
  c.) Vasıtanın hatası
  d.) Sözleşmenin konusunda hata
  e.) Şahısta hata
  Cevap: D
 4.  Taşınmaz mala ilişkin sözleşmeden doğan kira hakkı tapu siciline şerh edilirse aşağıda belirtilen hangi sonuç ortaya çıkar?
  a.) Bu hak ayni hak kuvvetini kazanmış olur.
  b.) Bu hak bir sınırlı ayni hak olur.
  c.) Bu hak kuvvetlendirilmiş şahsi hak olur.
  d.) Bu hak sadece, sözleşme sırasında taşınmaz maliki olan şahsa karşı ileri sürülebilir.
  e.) Kira hakkının niteliğinde hiçbir değişiklik olmaz.
  Cevap:C
 5. Gabin halinde yapılan sözleşme baştan itibaren (……) olup, bozucu yenilik doğuran bir fesih beyanı ile (……) feshedilebilir.
  a.) Geçerli / geçmişe etkili olarak
  b.) Kesin geçersiz / sözleşmeyi yapan her iki tarafça da
  c.) Mutlak butlan ile sakat / zarara uğrayan tarafça
  d.) Hükümsüz / geçmişe etkili olarak
  e.) Geçerli / geleceğe yönelik hüküm ifade etmemek üzere
  Cevap: A
 6. Temsil yetkisinin, verilmesine esas teşkil eden sözleşmeden ayrı ve bağımsız olmasına ne denir
  a.) Yetkisiz temsile icazet verilmesi
  b.) Temsilde yetkinin soyutluluğu
  c.) Temsil yetkisi verenin tam ehliyetli olması
  d.) Temsilden doğan hak ve borçların temsil edilene ait olması
  e.) Yetkisiz temsil
  Cevap C
 7. Vekaleti, temsilden ayıran önemli özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?a.) Vekilin, kendisine vekalet verildiğinden haberdar olması
  b.) Vekilin, temyiz kudretine sahip bulunması
  c.) Vekilin borç altına girmesi
  d.) Vekilin temsil yetkisinin bulunması
  e.) Vekalet verenin tam ehliyetli olması
  Cevap: C
 8. Bir şeyin yapılması veya bir borcun ödenmesi için öngörülen sürenin sonuna ne ad verilir?
  a. Ödeme anı
  b. Yerine getirme zamanı
  c. Muacceliyet
  d. Muacceliyet
  e. Vade
  Cevap: E
 9. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımına uğramayan borçlardan birisidir?
  a. Geciktirici şarta bağlanmış borç
  b. Aciz vesikasına bağlanmış borç
  c. Taşınır rehniyle temin edilmiş borç
  d. İfa zamanı gelmemiş borç
  e. İfa zamanı gelmiş borç
  Cevap: B
 10. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir?
  a. Borçların muaccel olması
  b. Borçların karşılıklı olması
  c. Borçların eşit olması
  d. Borçların benzer olması
  e. Takas açıklamasında bulunulmuş olması
  Cevap: C
 11. Bir alacak miktarından belli olgular dolayısıyla indirim yapılmasına ne denir?
  a.) Mahsup
  b.) Takas
  c.) Trampa
  d.) İbra
  e.) İfa
  Cevap: D
 12. Bir kimsenin kendi hakkını korumak için kuvvet kullanabilmesinin şartlarından birisi; ‘‘hakkı korumak için resmi makamın zamanında müdahalesinin mümkün olmaması’’dır. Bir diğeri hangisidir?
  a.) Korunmaması halinde hakkın, sonradan ileri sürülmesinin imkansızlaşacak olması
  b.) Savunan şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması
  c.) Zarar veya tehlikeden korunmak için üçüncü şahsın malına tecavüzün kaçınılmaz olması
  d.) Hakkın tapu siciline şerh edilmiş olması
  e.) Üçüncü bir şahsın malına veya şahsına bir saldırının söz konusu olması
  Cevap: A
 13. (A), (B) ye bilgisayarını bağışlamış ve teslim etmiştir. (A), daha sonra bağışlamadan dönerse, (B) nin sebepsiz zenginleşmesinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
  a.) Hataen ödeme
  b.) Hukuki sebebin geçerli olmaması
  c.) Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması
  d.) Hukuki sebebin ortadan kalkması
  e.) Borç olmayan şeyin ödenmesi
  Cevap: D
 14. Alacaklı ve borçlu arasında hukuki ilişki devam ederken, alacaklı taraf değişir ve borçlunun bundan haberi olmazsa; borçlunun önceki alacaklıya yaptığı ifa (……) ve borcu (……).
  a.) Askıda geçersizdir / sona erdirmez
  b.) Hükümsüzdür / sona erdirmez
  c.) İcazete tabidir / icazet verilirse sona erdirir
  d.) Tek taraflı bağlamazlık içerir / icazet verilirse sona erdirir
  e.) Geçerlidir / sona erdirir
  Cevap: E
 15. Muaccel ve müeccel borçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.
  b.) Muaccel borç miktarı az olan borç, müeccel miktarı çok olan borçtur.
  c.) Muaccel borç dava konusu olan borç, müeccel borç ödeme zamanı geçmiş olan borçtur.
  d.) Muaccel borç süreye bağlı borç, müeccel borç üstenebilir hale gelmiş borçtur.
  e.) Muaccel borç istenebilir hale gelmiş borç, müeccel borç süreye bağlı borçtur.
  Cevap: E
 16.  Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarar, hangi zarardır?
  a.) Nispi zarar
  b.) Mutlak zarar
  c.) Menfi zarar
  d.) Müspet zarar
  e.) Munzam zarar
  Cevap: D
 17. Bir fabrikada ‘‘yangın çıkması’’ nedeniyle sözleşmeden doğan bir borcun ifa edilememiş olması (……); ‘‘deprem’’ yüzünden borcun ifa edilememesi de (……)’ a/e örnek gösterilebilir.
  a.) Mücbir sebep / olağanüstü hal
  b.) İhmal nedeniyle kusurlu davranış / olağanüstü hal
  c.) Olağanüstü hal / sözleşme sonrası kusurlu davranış
  d.) Mücbir sebep / ihmal nedeniyle kusurlu davranış
  e.) Olağanüstü hal / mücbir sebep
  Cevap: A
 18.  ‘‘Munzam zarar’’ neye denir?
  a.) Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüd faiziyle karşılayamadığı ek zarara denir.
  b.) Alacaklının, müspet ve menfi zararlar dışında uğramış olduğu zarara denir.
  c.) Asıl alacak zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman ayrı bir dava ile talep edilebilecek zararlara denir.
  d.) Borçlunun, temerrüde düşmede kusurlu olmadığını ispat etse bile, ödemekten kurtulamayacağı zararlara denir.
  e.) Borç ifa edilmiş olsaydı, alacaklının elde etmiş olacağı maddi kazancın sağlanamamış olmasından doğan zarara denir.
  Cevap: A
 19. Bir para borcunun ödenmesinde temerrüde düşen borçlunun, temerrüt faiziyle karşılayamadığı ek zarara ne denir?
  a.) Müspet zarar
  b.) Menfi zarar
  c.) Mutlak zarar
  d.) Munzam zarar
  e.) Nispi zarar
  Cevap: D
 20. Zamanaşımına uğramış borç nasıl bir borçtur?
  a.) Eksik borç
  b.) Nispi borç
  c.) Muaccel borç
  d.) Müeccel borç
  e.) Menfi borç
  Cevap: A
 21. Bir kimsenin otomobilini arkadaşının apartman katıyla değiştirmek hususunda onunla anlaşma yapması, aşağıdaki sözleşmelerden hangisine bir örnektir?
  a.) İfa yerine edim
  b.) İfa amacıyla edim
  c.) Takas
  d.) Trampa
  e.) İfa
  Cevap: D
 22. Takas ne anlama gelir?
  a.) İndirim
  b.) Tenzilat
  c.) Bir kimsenin kendine ait olan malı, başkasının malı ile değiştirmesi
  d.) Borcun alacağa karşılık sona erdirilmesi
  e.) İskonto
  Cevap: D

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir