Borçlar Hukuku Test Soruları

adalet
 1. Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı yüklendiği edim ne tür bir edimdir?
  A) Yapmama edimi
  B) Ani edim
  C) Verme edimi
  D) Katlanma edimi
  E) Yapma edimi
  Cevap: A

2. Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir?
A) Olumsuz edim
B) Şahsi edim
C) Devirli edim
D) Maddi edim
E) Bölünebilir edim
Cevap: B

3. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir hak değildir?
A) İcap
B) Sözleşmeden dönme
C) Takas
D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali
E) Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen ifaden vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme
Cevap: A

4.Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlar arasında yer almaz?
A) Kumar ve bahisten doğan borçlar
B) Ahlaki ödevden doğan borçlar
C) Zaman aşımına uğramış borçlar
D) Evlenme tellallığından doğan borçlar
E) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
Cevap: E

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanununa hakim olan temel ilkelerden biri değildir?
A) Eşitlik ilkesi
B) Nispilik ilkesi
C) Sınırlı sayı ilkesi
D) Sözleşme özgürlüğü ilkesi
E) Dürüstlük ilkesi
Cevap: C

6. Alacak hakkının hukuki niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir mal varlığı hakkıdır.
B) Nispi bir haktır.
C) Bir yararlanma hakkıdır.
D) Sınırlı sayı ve tipe bağlı bir haktır.
E) Geçici bir haktır.
Cevap: C

7. Aşağıdakilerden hangisi geçersizlik yaptırımının kapsamına dahil değildir?
A) Butlan
B) İptal
C) Cebri icra
D) Kısmi butlan
E) Askıda hükümsüzlük
Cevap: C

8. Edimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Edim, borç ilişkisinin doğduğu an imkansız olmamalıdır.
B) Edim, hukuken korunan bir menfaat olmalıdır.
C) Edim, belirli veya belirlenebilir değilse borç doğmaz.
D) Emredici hukuk kurallarına aykırı edimler geçersizdir.
E) Edim üçüncü kişiler tarafından belirlenemez.
Cevap: E

9. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetlendirilmiş nisbi haklar içerisinde yer almaz?
A) Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesi
B) İştira hakkı
C) Sabit derecelerde boşana dereceye ilerleme hakkı
D) Yasal önalım hakkı
E) Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan inşaat hakkı
Cevap: D

10. Aşağıdakilerden hangisi itiraz değildir?
A) Zaman aşımı
B) Takas
C) Yenileme
D) Birleşme
E) Ehliyetsizlik
Cevap: A

11. Eksik borçlarla ilgili hangisi yanlıştır?
A) Borç mevcuttur.
B) Borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu vardır.
C) Zaman aşımına uğramış borçlar eksik borçtur.
D) Hata ile eksik borcu ödeyen bunu geri isteyemez.
E) Kumar ve bahisten doğan borçlar dava yolu ile takip edilemez.
Cevap B

12. Aşağıdakilerden hangisi tüm sözleşmeler için aranan geçerlik koşullarından biri değildir?
A) Emredici hukuk kurallarına aykırı olmama
B) Şekle uyulması
C) Muvazaa bulunmaması
D) Ehliyet
E) Kişilik haklarına aykırı olmama
Cevap: B

13. Bir sözleşmede taraf irade beyanlarının sözleşmenin esaslı noktaları üzerinde uyuşmamış olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Sözleşme batıldır.
B) Sözleşme yok hükmündedir.
C) Sözleşme iptal edilebilir.
D) Sözleşme eksiktir.
E) Sadece sözleşmedeki o kayıt hükümsüzdür.
Cevap: B

14. Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) Kesin hükümsüzlük
B) Dönme
C) İptal
D) Fesih
E) Eksiklik
Cevap: D

15. İcazet nedir?
a.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem ile birlikte açıklamasıdır.
b.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapıldıktan sonra açıklamasıdır.
c.) Kanuni mümessilin, rızasını hukuki işlem yapılmadan önce açıklamasıdır.
d.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin geçersiz olduğunu açıklamasıdır.
e.) Kanuni mümessilin, hukuki işlemin iptal edilebilecek nitelikte olduğunu açıklamasıdır.
Cevap: B

16. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir işlem niteliği taşır?
A) Bağışlama
B) Vakıf kurma
C) Trampa
D) Vedia
E) Ariyet verme
Cevap: B

17. Borç ilişkilerinde ‘‘edim’’ için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) Edim, borç ilişkisi dışında gerçekleşir.
b.) Edimin söz konusu olması için, sözleşmenin yazılı yapılması gerekir.
c.) Edim, parasal olmalıdır.
d.) Edimin imkansız bulunmaması gerekir.
e.) Edim maddi olmalıdır.
Cevap: D

18. Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran hak niteliği taşır?
A) Alacak hakkı
B) Cezai şart
C) Önalım hakkı
D) Fesih hakkı
E) Faiz
Cevap: C

19.  Kumar borcu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.) Eksik (tabii) borçlardandır.
b.) İfa edilirse ödenen para geri istenemez
c.) .Bir senet ile tespit edilmişse, alacaklı dava ve icra yoluyla borcun ifasını sağlayabilir.
d.) Ödenmesi için dava açıldığı takdirde, hakim davayı re’sen reddeder.
e.) Kumarda kaybeden tarafın ödeme vaadi ve borç senedi geçerli sayılmaz.
Cevap:C

20. Davalının, borcun, takas suretiyle sona erdirildiğini ve bu nedenle alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?
a.) İtiraz
b.) İnkar
c.) İkrar
d.) Def’i
e.) İfa
Cevap: A

21. Davalının ‘‘hak düşümü süresi’’nin geçtiğini ileri sürüp, alacağın kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?
a.) İkrar
b.) İnkar
c.) İtiraz
d.) Def’i
e.) Zamanaşımı
Cevap: C

22. Davalının zamanaşımı süresinin geçtiğini ileri sürüp, borcun kendisinden istenemeyeceğini ileri sürmesine ne denir?
a.) İkrar
b.) İnkar
c.)Hak düşürücü süre
d.) İtiraz
e.) Def’i
Cevap: E

23. Aşağıdaki işlemlerden hangisi borçlandırıcı işlem sayılır?
a.) (A)’nın manavdan 5.000.000,-TL peşin para karşılığı 2 kg elma satın alması
b.) (A)’nın bir yıl önce söz verdiği bilgisayarı (B) ye teslim etmesi
c.) (A)’nın (B) ye bağışladığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi
d.) (A)’nın, fakülteyi bitirmesi halinde (B) ye bir bilgisayar hediye etmeyi kabul ve taahhüt etmesi
e.) (A)’nın (B) ye peşin parayla sattığı evini (B) adına tapuya tescil ettirmesi
Cevap: D

24. Sahipsiz bir atı yakalama’’ örneği ile ‘‘bir yarış atı kiralama sözleşmesi yapma’’ örneği, hukuki sonuç doğurmaları bakımından sırasıyla neye örnek gösterilebilir?
a.) Hukuki işlem / hukuki olay
b.)  Hukuki fiil / hukuki işlem
c.) Hukuki olay / hukuki fiil
d.) Hukuki olay / hukuki olay
e.) Hukuki işlem / hukuki fiil
Cevap: B

25. Temyiz kudretine sahip 15 yaşındaki bir kimsenin müzik seti almak üzere yaptığı sözleşme velisi tarafından onaylanmazsa ne olur?
a.) Tek taraflı bağlamazlık müeyyidesine tabi olur.
b.) Mahkeme onayı ile geçerli olur.
c.) İptal edilebilir.
d.) Hükümsüz olur.
e.) İşlem, borçlandırıcı hukuki işlem niteliği kazanır
Cevap: D

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir