TÜRK HUKUKUNDA PARLAMENTER  SİSTEM UYGULAMASI

adalet ders notları

T.C.  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU  HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI        TÜRK HUKUKUNDA PARLAMENTER  SİSTEM UYGULAMASI   (Yönlendirilmiş Çalışma)          Hazırlayan : Tayfun KAYA          Danışman:  Öğr.Gör. TÜLAY ÖZGÜL         İSTANBUL,2019 YEMİN METNİ   Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum  “Türk Hukukunda Parlamenter Sistem Uygulaması  ” başlıklı bu çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmamın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 11.03.2019           …

Devamını Oku

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı

adalet bölümü ders notları

Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı Roma döneminden beri devam eden bir ayrımdır. Ayrımın temelinde Devlete yüklenen anlam ve fonksiyonların önemi vardır. Bu ayrım, 1.Çıkar Ölçütü 2.Egemenlik Ölçütü 3.İrade Özgürlüğü Ölçütü 4.Eşitlik Ölçütü Teorileri ile açıklanmaktadır. Çıkar Ölçütü Bu ölçüte göre, hukuk kuralları amacından hareketle sınıflandırılmaktadır. Eğer bir hukuk kuralı kamusal yararları, yani devletin yararlarını koruyorsa kamu hukuku kuralı; buna karşılık, özel şahısların yararlarını koruyorsa özel hukuk kuralıdır. Devletin özel hukuk alanındaki ilişkilere karıştığı durumlarda, kişisel yararlarla toplumsal yararları ayırmaya elverişli bir ölçüt olmaması nedeniyle de eleştirilmektedir. Egemenlik Ölçütü Devlet…

Devamını Oku

ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN TÜRLERİ

medeni hukuk ders notları

ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİNİN TÜRLERİ Önleyici Denetim (A PRİORİ) *Önleyici denetim kanunun resmî gazetede yayınlanmasından önce yapılan anayasaya uygunluk denetimidir. *Denetlenen kanun henüz uygulanmamaktadır. Dolayısıyla kanunun anayasaya aykırı olduğuna karar verilirse, kanun daha önceden uygulanmadığı için herhangi bir sakınca ortaya çıkmaz. Ancak bu sistemin, kısa bir sürede denetimi sonuçlandırmak gibi bir sakıncası vardır. Keza kanunun taşıdığı bazı anayasaya aykırılıklar ise ancak kanunun uygulanmasından sonra farkedilebilir. (Fransa) Düzeltici Denetim (A POSTERİORİ) *Düzeltici denetim, kanunun resmî gazetede yayınlanmasından sonra yapılan anayasaya uygunluk denetimidir. Bu sistemde, kanun önce yürürlüğe girer; kanun denetimi sonra yapılır.…

Devamını Oku

Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler

osmanlı devleti anayasal gelişmeler

Osmanlı Dönemi Anayasal Gelişmeler 1. Senedi İttifak 1808 Osmanlı Devleti’nin ilk anayasal belgesidir. Misak niteliğindedir. 1215 tarihli İngiliz Magna Carta’sına benzemektedir.   2. Tanzimat Fermanı 1839 Abdülmecit tarafından Gülhane Parkında yayınlanmıştır. Bir anayasal belgedir. 3. Islahat Fermanı 1856 Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Fermandır. Müslümanlar ile gayrımüslimler arasında tam bir eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.   4. Kanun-u Esasi 1876 İlk Osmanlı Anayasasıdır. Ferman olarak yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler nedeniyle I. meşrutiyet ve II. meşrutiyet olarak incelenmektedir.

Devamını Oku

Anayasa Hukuku Quiz Soruları

anayasa hukuku çıkmış sorular

Anayasa Hukuku Quiz Soruları Geçmiş yıllarda anayasa hukuku dersinde sorulmuş olan quiz soruları… X devleti A, B, C ve D devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Hem X devletinin hem de A, B, C, D devletinin ayrı tüzel kişilikleri vardır. Ancak sadece X devletinin uluslararası kişiliği vardır. X devleti’nin  A, B, C ve D devletleri üzerinde zorlama gücü bulunmaktadır. Bu devletler arasındaki bağ anayasa ile kurulur. Yukarıda anlatılan devletin şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Konfederasyon B. Şahsi Birlik C. Federasyon D. Üniter Devlet E. Hakiki Birlik Her seçmenin sadece bir oy hakkına…

Devamını Oku

İptal Davası

anayasa hukuku çıkmış sorular

İptal Davası İptal Davası Neden Açılır? İptal Davasını Kim veya Kimler Açabilir? İptal Davası Nerede Açılır? 1. Anayasa Değişikliği İçin İptal Davası Anayasa değişikliklerinin sadece şekil yönünden iptali için dava açılabilir. Esas yönünden değişiklik için dava açılamaz. Davanın değişikliğin yayınlanmasından itibaren 10 gün içinde açılması gerekir. Anayasa değişikliği şekil yönünden iptali davasını cumhurbaşkanı en az 110 milletvekili açabilir. 2. Kanunlar için iptal davası Kanunlar için iptal davası hem şekil hem esas yönünden açılabilir. Kanunun yayınlanma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şekil, 60 gün içerisinde ise esas yönünden iptali için dava…

Devamını Oku

Hakimin Hukuk Yaratması

adalet

Hakimin Hukuk Yaratması Hakim önüne gelmiş bir olayı çözmek için önce asli kaynaklara (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, anayasa) bakmak zorundadır. Olayın çözümü için gereken maddeyi asli kaynaklar arasında bulamazsa o zaman tali kaynaklara (örf ve adet kuralları) bakar. Eğer tali kaynaklarda da bulamazsa bu durumda hakim “ben kanun koyucu olsaydım nasıl çözerdim” diyerek olayı çözecek kuralı kendisi oluşturur. Buna hakimin hukuk yaratması denir. Hakim hukuk yaratırken hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmelidir. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşımaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine götürülemez.

Devamını Oku

Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

adalet

Anayasa yargısının görevleri nelerdir? Bazı normların anayasaya uygunluğunu denetlemek Bireysel başvuruları karara bağlamak Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek Siyasi partilerin mali denetimini yapmak Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararını denetlemek Milletvekilliğinin düşmesi kararını denetlemek Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar? Cumhurbaşanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler-Savcılar Kurulu ve Sayıştay “Başkan ve üyelerini” Genel kurmay başkanını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Jandarma genel komutanını Meclisin görev ve yetkileri nelerdir? Kanun koymak Hükümeti denetlemek…

Devamını Oku