Vedia sözleşmesi

medeni genel

Vedia kelime anlamı itibariyle emanet demektir Vedia sözleşmesi, borçlar hukukunda düzenlenmiş, ticari hayatta da çok yaygın olarak kullanılan, önemli bir müessesedir. Bazı durumlarda menkul mallar, çeşitli ihtiyaçlarla diğer kimselere emanet olarak bırakılırlar.Örneğin; Bir lokantaya girerken montların vestiyere bırakılması, saatin tamir amacıyla, bir kimseye bırakılması gibi durumlarda vedia söz konusudur.

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Tüm Ders Notları

borçlar hukuku tüm ders notları

Borçlar Hukuku Ders Notları     BORÇLAR HUKUKUN KONUSU Borçlar hukuku eşit kişiler arası borç ilişkilerini düzenler ve kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk bölümünde yer alır. Ayrıca medeni hukukun en önemli ve en geniş kısmıdır. Gün içinde yaptığımız alışverişlerden, sinemaya veya bir dolmuşa binerek bir yerden bir yere gitmeye, elbise diktirmeye, ödünç almaya, ev kiralanmasına, bir kimseye kasten veya ihmalle maddi veya manevi zarar vermeye kadar tüm bu hususlar borçlar hukuku tarafından düzenleme altına alınmıştır. BORÇLAR HUKUKUN KAYNAKLARI ASLİ KAYNAKLAR : Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler TALİ…

Devamını Oku

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi

hukuk ders notları

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi Tez Çalışması     T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVA YOLUYLA TAHLİYESİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Neslihan Barış Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019   YEMİN METNİ   Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla Tahliyesi” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 01.03.2019 Neslihan Barış     ÖZET Konu Adı: Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla…

Devamını Oku

Noter İhtarname Örneği

adalet ders notları

Noter İhtarname Örneği İhtarname neden önemlidir? İhtarname, ihtar eden kişiyi hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarır, ihtarnameye uymayan karşı tarafı ise sorumluluk altına sokar. İ H T A R N A M E   İHTAR EDEN :  ADRES            : KARŞI TARAF   :  ADRES             : İHTARIN KONUSU  :  AÇIKLAMALAR 1- 2-  3-  4- … … …                                                                       SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak…

Devamını Oku

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ   A – GENEL ŞARTLAR   KİRAYA VEREN   Adı Soyadı (T.C. NO): Adresi                        :   Banka Hesap Bilgisi :   KİRAYALAYAN Adı Soyadı (T.C. NO): Adresi                        :   KİRALANAN YER:     KİRA BEDELİ AYLIK     :   KİRA BEDELİ YILLIK    :   KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ       :   KİRA SÜRESİ         :   KİRALANAN YERİN MEVCUT DURUMU                            :     KİRALAMA AMACI:     B – ÖZEL ŞARTLAR Kiralanan yer, kiracı tarafından sözleşmede tanımlanan amacın dışında başka bir amaç için kullanılamaz, devir ve temlik edilemez, kısmen de olsa 3.…

Devamını Oku

Hazırlar ve Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme

adalet

Hazırlar ve Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme   Hazırlar arasında sözleşme nedir? Hazır olmayanlar arasında sözleşme nedir?   Hazırlar arası sözleşmeler: Kurulma ve hüküm sonuç doğurması eş zamanlıdır. Çünkü yüz yüze olan iki kişinin sözleşmeye ilişkin öneri ve kabul beyanları ardı ardına açıklanır. Beyanlar aynı anda ulaşmış ve karşı tarafça öğrenilmiş olur. Hazır olmayanlar arası sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde önerinin gönderilmesi -kabulcüye ulaşması- kabulcünün öneriyi öğrenmesi – düşünmesi- makul bir süre içinde kabul beyanını göndermesi – kabulün önerene ulaşması ve öneren tarafından kabulün öğrenilmesi farklı farklı zamanlarda gerçekleşebilir. Bu nedenle bu…

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Test Çalışması

borçlar hukuku pratik çalışma

Borçlar Hukuku dersi Test Çalışması   Borçlar Hukuku Test Soruları   Borçlar Hukuku Çıkmış Sorular A, B’ye X marka fotoğraf makinesini 1200 TL’ye satmayı teklif  etmiş, B ise bu makineyi ancak 750 TL’ye alabileceğini bildirmiştir. Buna göre B’nin beyanının hukuki niteliği nedir? A. Öneriye Davet B. Öneri C. Bağlayıcı olmayan öneri D. Örtülü kabul E. Kabul daveti A ile B 18 Mayıs 2018 cuma günü bir sözleşme yapmışlar ve teslimin 8 gün sonra yapılacağını kararlaştırmışlardır. Buna göre teslim tarihi aşağıdakilerden hangisidir? A. 24 Mayıs 2018 B. 25 Mayıs 2018 C.…

Devamını Oku

MÜTESELSİL BORÇLULUK

adalet

MÜTESELSİL BORÇLULUK Bir borçtan dolayı birden fazla kişinin her biri borcun tamamından alacaklıya karşı sorumludur ve alacaklı bunların her birinden borcun ifasını talep edebilir. Birinin ifası ile diğer borçlular da borçtan kurtulacaktır. Her borçlu edimin tamamından sorumludur. Alacaklı dilediği borçluya başvurabilir Alacaklı alacağına kavuştuğu oranda diğer borçlular borcundan kurtulur.

Devamını Oku

ZAMANAŞIMI NEDİR?

medeni hukuk ders notları

ZAMANAŞIMI Zamanaşımı, alacaklının alacağını belirli bir süre içinde talep etmemesi halinde artık dava ve takip edememesidir. Borçlu zamanaşımını defi olarak ileri sürer. Borçlu tarafından bir ödeme yapılırsa bu ödeme geçerli bir ödemedir ve geri istenemez.  Hakim ancak tarafça ileri sürülürse bu durumu dikkate alabilir. Hak düşürücü süre ise bir itiraz sebebidir ve hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır. Mülkiyet, üyelik, kişilik gibi haklar zamanaşımına uğramaz. Taşınmaz rehini varsa zamanaşımı işlemez. Zamanaşımı süreleri taraflarca uzatılamaz Süre dolmadan zamanaşımı hakkından feragat edilemez Her alacak aksi belirtilmedikçe, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kira bedelleri,…

Devamını Oku

BORÇLARIN SONA ERMESİ

adalet bölümü ders notları

BORÇLARIN SONA ERMESİ İfa, en doğal borcun sona erme nedenidir. Borçlunun ölümü şahsa sıkı sıkıya bağlı edimlerde bocu sona erdirir. Süresi belirli sürekli borç ilişkilerinde sürenin sona ermesi sözleşme ilişkisi sona erer. Tarafların aralarında imzaladıkları bozma sözleşmesi (ikale sözleşmesi) Fesih sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olur. İleriye etkili olarak sona erdirir. Bozucu yenilik doğuran bir haktır. Şarta bağlı olmaz ve geri alınamaz. Dönme sözleşmeyi geçmişe etkili olarak ortadan kaldıran bir sona erme şeklidir. Geri alma, bağışlama taahhüdü veya vekaletin geri alınması gibi sözleşmeyi sona erdiren bir haldir. İbra, alacaklının borçlu…

Devamını Oku