Etkin Pişmanlık Nedir?

gözlem altına alma

Etkin pişmanlık halinde aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verilmeden veya hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde cezaya hükmedilmemesidir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında bir hak kısıtlamasını veya yoksunluğunu sonuçlayacak nitelikte karar verildikten sonra ve fakat hükümden önce gerçeğin söylenmesi halinde verilecek olan ceza üçte ikisinden yarısına kadarı indirilebilir. Aleyhine tanıklık yapılan kişi hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısından üçte birine kadar indirilebilir. Özetleyecek olursak; -Karar verildikten sonra ancak hüküm yerine getirilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde ceza üçte ikisinden yarısına kadar -Karar kesinleşmeden…

Devamını Oku

Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf

istinaf

Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf İlk derece mahkemelerince verilen hükümlere karşı, hem maddi (fiili) hem de hukuksal denetim amacıyla başvurulan kanun yoluna istinaf denir. İlk derece mahkemesinde hakim olan doğrudan doğruyalık ve sözlülük ilkelerine bağlı kalınarak olaya ilişkin gerçeğin araştırılmasına olanak sağlaması açısından temyiz kanun yolundan ayrılmaktadır. İstinafın amacı maddi gerçeği ortaya çıkarılmasıdır. İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. İstinaf Yasağı   Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç…

Devamını Oku

Yargılamanın Yenilenmesi

yargılamanın yenilenmesi

Yargılamanın Yenilenmesi Kesinleşmiş hükümlerin yanlış verildiği bir müddet sonra anlaşılabilir. Hatta cezanın infazından sonra dahi bir yanlışlık ortaya çıkabilir. Gerek sanığın lehine gerek aleyhine olarak ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla, kesinleşmiş bir hükme rağmen, hükmün duruşma yapılarak veya yapılmaksızın tekrar ele alınmasına olanak sağlayan kanun yoluna yargılamanın yenilenmesi denir. Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurabilecek Kişiler: Genel olarak kanun yollarına başvurabilecek olanların yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmaları mümkündür. Yargılamanın yenilenmesi istem olmaksızın mümkün değildir. Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda İtiraz Nedir?

itiraz kanun yolu

İtiraz Nedir? Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurulan, kural olarak kararın infazını ertelemeyen ve kararın hem hukuksal hem de maddi (fiili) yönden denetimini içeren kanun yoluna itiraz adı verilmektedir. Kural olarak itiraz ancak hakim kararlarına karşı mümkündür. Hakim kararları şunlardır;   Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi kararları, Naip hakimin kararları, İstinabe olunan hakimin kararları, Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar Kanunda açıkça gösterilmek şartıyla mahkeme kararlarına da itiraz olanağı vardır. Örneğin,   Görevsizlik kararlarına karşı (CMK 5/2) Yetkisizlik kararlarına karşı (CMK 18/3) Ret isteminin kabul edilmemesine ilişkin…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar 1

ceza usul sınavı final

Ceza Usul Hukuku Final Sınavı İçin Kısa Notlar   Ceza Muhakemesi Hukuku Final Sınavı Kısa Notlar   Tutuklamanın Maddi Şartları   Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gerektiren Somut Delillerin Bulunması   Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması     Tutuklamanın Şekli Şartları   Tutuklama yasağının bulunmaması : Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 3

hukuk ders notları

MUHAKEMEDE ROL ALANLAR CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MAHKEMLERİ İlk Derece Mahkemeleri Genel Mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri Ağır Ceza Mahkemeleri Özel Mahkemeler Çocuk Mahkemeleri İcra Ceza Mahkemeleri Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri İkinci Derece Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi (BAM-İstinaf) Üçüncü Derece Mahkemesi Yargıtay SAVCILIK/KOLLUK MUHAKEMEDE ROL ALANLAR : Muhakemede rol alanlar bir muhakemenin bunlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler (muhakeme sujeleri) ile muhakemeye katılanlardır. Muhakemenin onlar olmadan yürütülmesi düşünülemeyecek kişiler, hakim, savcı, sanık, müdafidir. Muhakemenin akıbeti konusunda önemli etkinlik gösterebilecek haklara sahip olmayan kişiler ise tanık, bilirkişi, suçtan zarar gören, mağdur,…

Devamını Oku

Kovuşturmaya Yer Olmaması Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi

ceza hukuku not

Soruşturma No : Karar No           :   ……. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA   KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARA İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ                    : İsim-Soyisim (TC) (adres) ŞÜPHELİ                     : İsim – soyisim (varsa TC’si) (varsa adresi) SUÇ                             : suç nedenini yazın SUÇ TARİHİ VE YERİ  :   TALEP KONUSU       : Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazlarımızın kabulü ile                                       şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 2

medeni genel

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI   KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Ceza muhakemesinin uygulama alanı ceza uyuşmazlıklarıdır. “Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. (CMK m. 1)” Bazı istisnaları vardır.   “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (CMK m. 218/2)” Bir diğer istisna ise koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI CMK kural…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Genel Bilgiler

hukuk ders notları

GENEL BİLGİLER Ceza muhakemesi hukuku bir kişinin bir eyleminin suç olduğu şüphesi üzerine yapılan, bu şüpheyi yenmeye kadar süren ortak faaliyeti düzenler. Bu faaliyette, bir suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse kimin tarafından işlendiği ve yaptırımının ne olacağı sorularına cevap aranır. Faaliyet ise Ceza Muhakemesi Kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Bu faaliyetin alt faaliyetleri ise iddia(tez), savunma (antitez) ve yargılamadır(sentez). Önceki ceza muhakemesi kanunumuz 1929 yılında Alman Ceza Muhakemesi Kanunundan iktibas yoluyla alınan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunudur (CMUK). Temel kaynak olan Ceza Muhakemesi Kanunu; 04 Aralık 2004 tarihinde…

Devamını Oku