Saik Nedir?

doğrudan iflas nedir

Saik Nedir? Kişiyi irade beyanında bulunmaya iten iç etkendir.Bireyi hukuki işlem yapmaya yönlendiren sebebe saik denir Kişi yaptığı hukuki işlemi hangi sebeple yapıyorsa saik odur. Kişi olayları yanlış algılayıp isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmuşsa buna saik hatası denir. Saikte hata kişinin kendisinden kaynaklandığı için esaslı hata değildir.

Devamını Oku

KANUN NEDİR – NASIL ÇIKARILIR – NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER

yargılamanın yenilenmesi

KANUN NEDİR Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli kurallardır. Bu özellikler de en çok kanunlarda somutlaşır. Kanun kavramı şekli ve maddi anlamlarda kullanılır. Şekli anlamda kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından, anayasada ifade edilen şekil ve usule göre gerçekleştirilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralıdır. Maddi anlamda kanun ikiye ayrılır. Geniş anlamda maddi kanun Dar anlamda maddi kanun Geniş anlamda maddi kanun, kaynağı ne olursa olsun, hangi organ tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun bütün hukuk kurallarını kapsar. Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kuralları da bu kapsamdadır. Dar anlamda maddi kanun ise kanun koyucunun,…

Devamını Oku

İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgiler İflas Tanımı İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler. İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir. İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir.  Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir. İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun…

Devamını Oku

Ticaret Hukuku Tüm Ders Notları

ticare hukuku tüm ders notları

TİCARET HUKUKU   Tanım Ticaret hukuku tüm ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımında özel hukuk içinde yer alır.    Ticaret Hukukunun Düzenlenmesindeki Sistemler  Sübjektif Sistem Ticaret hukuku ticari faaliyetlerle uğraşan kişilere (tacirlere) uygulanan özel kuralların bütünüdür.  Objektif Sistem Ticaret hukuku ticari iş ve işlemlere uygulanan hukuktur.  Karma Sistem Hem tacire hem ticari iş ve işlemleri esas alan sistemdir.  Modern Sistem     Ticari işletmeleri esas alan sistemdir.  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve eski 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu modern sisteme göre hazırlanmıştır.  TİCARİ İŞLETME  …

Devamını Oku

İdare Hukuku Ders Notları 2

idare hukuku ders notları

İdare Hukuku Ders Notları 2   Yerinden Yönetim Kuruluşları   Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Yerel İdareler) İl Özel İdaresi Belediyeler Köyler Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) Milli Kamu Kurumları: İdari KK, İktisadi KK, Sosyal KK, Bilimsel Teknik ve Kültürel KK, Düzenleyici ve Denetleyici KK, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanlıkları Mahalli Kamu Kurumları: Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, İETT ve EGO, İl Özel İdaresi ve Belediye Şirketleri Yerel İdareler Anayasa m. 127: Mahalli – müşterek ihtiyaçları karşılama amacıyla, karar organları seçimle başa gelen ktk’lar. Seçimler kural olarak beş yılda bir…

Devamını Oku

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER DERS 1

İŞ HUKUKU TEMEL BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKUNA GİRİŞ İŞ HUKUKUNUN KONUSU   Hukuk; Toplumda düzeni sağlayan, Devlet tarafından konulmuş ve gerektiğinde maddi yaptırımları olan kuralların bütünüdür. İş (Çalışma); İnsanın hayatını sürdürebilmek amacıyla gerekli geçim vasıtalarını elde edebilmesi veya ekonomik çıkar sağlayabilmesi için yaptığı faaliyettir. Ama İş Hukuku bütün çalışanların faaliyetini düzenleyen bir hukuk dalı değildir. Çalışanların bir kısmı kendi işlerinde bağımsız olarak çalışırken, bir kısmı da bağımlı olarak çalışırlar. Bağımlı çalışanların bir kısmı kamu kurumlarında devlet memuru olarak çalışırken, bir kısmı da iş sözleşmesine dayanarak çalışır. İş Hukukunun konusuna girenler iş sözleşmesine dayanarak…

Devamını Oku

Ceza Usul Hukuku Ders Notları 2

medeni genel

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI   KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Ceza muhakemesinin uygulama alanı ceza uyuşmazlıklarıdır. “Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. (CMK m. 1)” Bazı istisnaları vardır.   “Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir. (CMK m. 218/2)” Bir diğer istisna ise koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI CMK kural…

Devamını Oku

Hukukun Temel İlkeleri Ders Notları

hukuk ders notları

Hukukun Temel ilkeleri Ders notları Hukukun temel kavramları ile ilgili tuttuğum ders notlarını aşağıdaki fotoğraflardan okuyabilirsiniz. Hak ve Hukuk Kuralları Hukuk kurallarının temel özellikleri Hukuk normlarının özellikleri   Kamu Hukukunun Alt Dalları Hukuka İlişkin Bazı Kavramlar Pozitif Hukuk Mevzu Hukuk Doğal Hukuk Objektif Hukuk Subjektif Hukuk Tarihi Hukuk Yazılı Hukuk Yazısız Hukuk Ulusal Hukuk Evrensel hukuk Pozitif Hukuka Yardımcı Disiplinler Dogmatik Hukuk Bilimi Hukuk Felsefesi Hukuk Sosyolojisi Hukuk Tarihi Karşılaştırmalı Hukuk Hukuk Siyaseti Hukukun Fonksiyonları ve Amaçları Hukuk Sistemleri     Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrım Ölçütleri Çıkar Ölçütü…

Devamını Oku

İşletmeye Giriş Ders Notları

anayasa hukuku çıkmış sorular

Hukuki Açıdan İşletmeler – Özel işletmeler – Kamu İşletmeleri – Yabancı Sermayeli İşletmeler Tacir Kimdir? Esnaf Kimdir? Özel İşletmelerin özellikleri nelerdir? Tek Kişi İşletmelerinin Özellikleri Nelerdir? Adi şirketin Özellikleri nelerdir? Ticaret şirketlerinin özellikleri nelerdir? Kollektif şirketlerin özellikleri nelerdir? Komandit şirketlerin özellikleri nelerdir? Anonim şirketlerin özellikleri nelerdir? Limited şirketlerin özellikleri nelerdir? Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin özellikleri nelerdir? Kooperatifler? Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri? Kamu İşletmeleri? Kamu iktisadi teşebbüsleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? Yabancı sermayeli işletmeler ve özellikleri nelerdir?

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Ders Notları 1

adalet

Medeni Usul Hukuku   Mahkemelerin işleyişiyle, mahkeme ve taraflar arasındaki işleyişi düzenleyen hukuk dalı medeni usul hukukudur. Medeni usul hukukunun kaynakları 1-Anayasa 2-Taraf Olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler 3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4- Medeni Kanun 5- İçtihatları Birleştirme Kararları Bir mahkeme kanunla açılır. Mahkemenin faaliyete geçmesi ise HSK’nın önerisi ve Adalet Bakanlığının onayıyla olur. Muhakeme yargılama demektir. Açmayı düşündüğümüz bir davanın adlı yargının hukuk bölümünde açılması gerektiğini belirledikten sonra bu davaya bakmanın bu yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisine ait olduğu “görev” ve hangi idari merkezdeki (ilçedeki) mahkemenin bakacağı “yetki” konusunun…

Devamını Oku