Hukukun Temelleri Quiz Soruları

çıkmış sorular

Hukukun Temelleri Quiz Soruları Geçmiş yıllarda çıkmış olan quiz soruları   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin (1982 Anayasasının) temel ilkelerinden biri değildir? A) Laik devlet ilkesi B) Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesi C) Polis Devleti ilkesi D) Hukuk devleti ilkesi E) Sosyal Devlet ilkesi Ülkemizde kaldırılan idam cezasının yerine getirilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Sınır dışı etmek B) Sürgün C) Ağırlaştırılmış müebbet hapis D) Vatandaşlıktan çıkarma E) Müebbet hapis TBMM’de kanun teklifinde bulunabilmek için en az kaç milletvekilinin birlikte hareket etmesi zorunludur? A) Her milletvekili bireysel olarak kanun teklifinde bulunabilir B) En…

Devamını Oku

Hukukun Temel İlkeleri Ders Notları

hukuk ders notları

Hukukun Temel ilkeleri Ders notları Hukukun temel kavramları ile ilgili tuttuğum ders notlarını aşağıdaki fotoğraflardan okuyabilirsiniz. Hak ve Hukuk Kuralları Hukuk kurallarının temel özellikleri Hukuk normlarının özellikleri   Kamu Hukukunun Alt Dalları Hukuka İlişkin Bazı Kavramlar Pozitif Hukuk Mevzu Hukuk Doğal Hukuk Objektif Hukuk Subjektif Hukuk Tarihi Hukuk Yazılı Hukuk Yazısız Hukuk Ulusal Hukuk Evrensel hukuk Pozitif Hukuka Yardımcı Disiplinler Dogmatik Hukuk Bilimi Hukuk Felsefesi Hukuk Sosyolojisi Hukuk Tarihi Karşılaştırmalı Hukuk Hukuk Siyaseti Hukukun Fonksiyonları ve Amaçları Hukuk Sistemleri     Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrım Ölçütleri Çıkar Ölçütü…

Devamını Oku

Hakimin Hukuk Yaratması

adalet

Hakimin Hukuk Yaratması Hakim önüne gelmiş bir olayı çözmek için önce asli kaynaklara (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, anayasa) bakmak zorundadır. Olayın çözümü için gereken maddeyi asli kaynaklar arasında bulamazsa o zaman tali kaynaklara (örf ve adet kuralları) bakar. Eğer tali kaynaklarda da bulamazsa bu durumda hakim “ben kanun koyucu olsaydım nasıl çözerdim” diyerek olayı çözecek kuralı kendisi oluşturur. Buna hakimin hukuk yaratması denir. Hakim hukuk yaratırken hukuka ve hakkaniyete uygun hareket etmelidir. Hakimin yarattığı hukuk kanun niteliği taşımaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesine götürülemez.

Devamını Oku

Hakimin Takdir Yetkisi

adalet

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ Hakim önüne gelmiş bir olayı çözümlemek üzere ilk önce kanunu uygulamakla yükümlüdür. Fakat uygulanacak kanun somut olayı bütün ayrıntılarıyla içine alamayacak kadar genel veya olayın özelliklerine uymayacak kadar kadar soyut olabilir. Böyle durumlarda kanundaki hükmü somut olaya uygulayabilmek için, onun uygulama biçimini ve kapsamını belirleme yetkisi hakime verilmiştir.  TAKDİR YETKİSİNİN BULUNDUĞU HALLER Açık ve seçik olarak hakimin takdir yetkisinden söz edildiği durumlarda Kanunda “hakkaniyet, münasip tedbirler, muhik veya mühim sebep, işin mahiyeti icabı, muvafık tazminat” gibi deyimlerin kullanıldığı durumlarda. Kanunda” verilebilir, mezun kılınabilir” gibi ifadeler kullanıldığında. Hakim…

Devamını Oku

Hukukun Temel Kavramları Genel Bilgiler

adalet

Hak  ve Hukuk Kuralları Hak ve Hukuk Hukuk, toplum düzenini oluşturan, koruyan, sürdüren toplumsal davranış kurallarının en önemlileri hukuk kurallarıdır.başka bir deyişle insanların birbirleriyle veya oluşturdukları topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve belirli özellikteki zorlayıcı kurallardan oluşan bir bütündür. Hak ise hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Hukuk ve Diğer Toplumsal Davranış kurallarının Ortak Özellikleri – Normatif olmak : Bir emir ya da yasak içererek olması gerekeni belirtmek. – İnsan davranışlarını konu almak – Kişisel olmayan bir güç tarafından konulmuş olmak – Yaptırıma bağlanmış olmak Hukuk Normlarının…

Devamını Oku

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması

adalet

Hukukun Kaynakları ve Uygulanması Hukukun Kaynağı ifadesi hukuk kurallarının ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun Kaynakları Asıl Kaynaklar a. Yazılı Kaynaklar -Anayasa: Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen kurallar bütündür -Kanun -Uluslararası Sözleşmeler -Kanun Hükmünde Kararname -Tüzük -Yönetmelik b. Yazısız Kaynaklar -Örf ve Adetler (Gelenek Hukuku) Yardımcı Kaynaklar a. İçtihatlar -Bilimsel İçtihatlar: Uzaman görşleri ve eserleri – Yargısal İçtihatlar : Mahkeme kararları b. Hakimin Hukuk Yaratması Hukuk Kuralları uygulama bakımından beşe ayrılır. Emredici Hukuk Kuralları Tamamlayıcı Hukuk Kuralları Yorumlayıcı Hukuk Kuralları Tanımlayıcı Hukuk Kuralları Diğer…

Devamını Oku

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar

adalet

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar   Ahlak kuralları Din kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları olarak dörde ayrılır. İlk üçünde yaptırımlar maneviyken (ayıplama, dışlama), hukuk kurallarının yaptırımları maddidir. Hukuk kurallarının amacı adaleti sağlamaktır. İnsan toplum denilen sosyal yapı içerisinde yaşar ve toplum içerisinde diğer insan ve kurumlarla ilişki içerisindedir. Bu ilişkilere sosyal ilişkiler denir. Sosyal ilişkilerin tabi olduğu düzene sosyal düzen denir. Sosyal düzen içerisinde insanların ödevlerini, hak ve yetkilerini düzenleyen kurallara sosyal düzen kuralları denir. Sosyal düzen kurallarına uyulmadığında karşılaşılan tepkiye yaptırım denir. Hukuk Kurallarının Özellikleri Geneldir Soyuttur Süreklidir Yaptırıma bağlıdır…

Devamını Oku