Nafaka Ödenmemesi – Şikayet ve Cezası

nafaka

Nafaka Kararı Nafaka nedir? Ne zaman alınır? Nasıl alınır? Nafaka boşanma davalarından sonra hakimin yoksulluğa düşen eş için diğer eşe yüklediği bir paradır. Birkaç çeşidi vardır. Ancak en çok karar verilen nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Nafakanın miktarına eşlerin maddi durumuna göre hakim karar verir. Kendisine nafaka ödeme yükümlülüğü getirilen eş bu nafakayı ödemek zorundadır. Nafaka Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Nafaka ödemesi gereken eş nafakayı ödemek zorundadır. Şayet eş nafakayı ödemezse nafaka alacaklısı olan eş şikayet yoluna başvurabilir. Şikayeti nereye yapmalıdır? Şikayeti icra ceza mahkemesine yapmalıdır. Ayrı zamanda cebri icra zoruyla alınması…

Devamını Oku

Doğrudan İflas Nedir?

doğrudan iflas nedir

Doğrudan İflas Nedir? Doğrudan İflas: İcra dairesinde takip başlatmadan bazı hallerde doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak iflasa karar verilmesine denir. Alacaklının İstemine Dayanan İflas Nedenleri: Borçlunun yerleşim yerinin belli olması, Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, Alacaklıların haklarını ihlal eden dolanlı işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, Haciz yoluyla takip sırasında mal beyanında bulunulmaması, eksik bulunması, Ödemelerin tatil (genel ve devamlı bir şekilde ödememesi) etmesi, Konkordatonun onaylanmaması, kesin mühlet içerisinde konkordato isteminin reddi veya tamamen feshi, İlama dayanan alacağın icra emriyle istenmesine karşın ödenmemesi, Sermaye ortaklarının borca batık olması. Borçlunun İstemine Dayanan…

Devamını Oku

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir?

konkordato nedir

Konkordato Nedir? Konkordato Türleri Nelerdir? İİK m. 285: Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato talebinde iflasa tabi borçlular kadar iflasa tabi olmayan borçlular da bulunabilir. Konkordato biz özel hukuk sözleşmesi değildir. Sadece rıza veren alacaklıları değil, diğer alacaklıları da bağlar. Konkordato, borçlunun bütün malvarlığını konu edinen bir hukuki tasfiye biçimidir. 2018 yılında iflasın ertelenmesi kaldırılmış ve konkordato yeniden düzenlenmiştir. İflasın aksine konkordato süresince borçlu…

Devamını Oku

İflas Hukuku Genel Bilgiler

iflas hukuku

İflas Hukuku Genel Bilgiler İflas Tanımı İflas, borcunun hacze elverişli tüm malvarlığının tüm alacaklılara paylaştırılmasını ifade eder. Dolayısıyla da, borçlu hakkında bir alacaklının iflas yoluyla takip başlatsa da, diğer alacaklılar da takip başlatmadan bu iflastan yararlanabilirler. İflas, tüm borçlular değil ancak iflasa tabi kişiler hakkında istenebilir. İflas, ancak para ve teminat alacakları için söz konusu olabilir.  Rehne başvuru zorunluluğu kuralı açısından icra hukukundaki açıklamalar burada da geçerlidir. İflas kararına karşı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde istinafa gidilebilir. Keza, istinaf kararına karşı da tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize gidilebilir. Kanun…

Devamını Oku

Takipli İflas

takipli iflas

Takipli İflas Takipli İflas Nedir? Takipli İflas: Öncesinde icra dairesinde iflas takibi yapılır. Sonrasında borcun ödenmemesi halinde, asliye ticaret mahkemesinden iflas davası açılır. İflas kararı verildiğinde karar iflas dairesine gönderilir ve iflas için gerekli işlemler yapılır. Genel ve kambiyo senetlerine özgü iflas yolu olarak ikiye ayrılır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda, itiraz ve şikayet süresi beş gündür ve şikayet icra dairesine yapılır, fakat ticaret mahkemesi incelemeyi yapar. Oysa, genel iflas yolunda şikayet icra mahkemesine yapılır. Yine genel iflas yolunda itiraz ve şikayet süresi yedi gündür. İtiraz sebeplerinde, borçlunun iflasa tabi…

Devamını Oku

İcra İnkar Tazminatı

icra inkar tazminatı

İcra İnkar Tazminatı Nedir? İcra inkar tazminatı borçlar hukuku anlamında bir tazminat türü değildir. şartları tamamen icra iflas kanununda düzenlenmiştir. İcra inkar tazminatı ile icra süreci içerisinde tarafların haksız yere icra takibi başlatmamasını ya da başlatılan icra takibine haksız yere itiraz etmemesini sağlamaktır.

Devamını Oku

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi

hukuk ders notları

Kiralanan Taşınmazın Dava Yolu İle Tahliyesi Tez Çalışması     T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI KİRALANAN TAŞINMAZIN DAVA YOLUYLA TAHLİYESİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Neslihan Barış Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019   YEMİN METNİ   Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla Tahliyesi” başlıklı çalışmanın, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun şekilde tarafımdan yazıldığını, yararlandığım eserlerin tamamının kaynaklarda gösterildiğini ve çalışmanın içinde kullanıldıkları her yerde bunlara atıf yapıldığını belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 01.03.2019 Neslihan Barış     ÖZET Konu Adı: Kiralanan Taşınmazın Dava Yoluyla…

Devamını Oku

Genel Haciz Yolu İle İlamsız Takip

adalet bölümü ders notları

PARA ALACAKLARI BAKIMINDAN GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADALET BÖLÜMÜ YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA pdf dosyasına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz Para Alacakları Bakımından Genel Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibi -Medeni Genel – Adalet Önlisans Tezi- PDF için Tıklayın   T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ ADALET PROGRAMI PARA ALACAKLARI BAKIMINDAN GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ (Yönlendirilmiş Çalışma) Hazırlayan: Medeni Genel Danışman: Öğr. Gör. Tülay Özgül İstanbul, 2019                                                               YEMİN METNİ                  Yönlendirilmiş çalışma olarak sunduğum “Para Alacakları Bakımından Genel Haciz Yoluyla…

Devamını Oku

Noter İhtarname Örneği

adalet ders notları

Noter İhtarname Örneği İhtarname neden önemlidir? İhtarname, ihtar eden kişiyi hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarır, ihtarnameye uymayan karşı tarafı ise sorumluluk altına sokar. İ H T A R N A M E   İHTAR EDEN :  ADRES            : KARŞI TARAF   :  ADRES             : İHTARIN KONUSU  :  AÇIKLAMALAR 1- 2-  3-  4- … … …                                                                       SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak…

Devamını Oku

Borçtan Kurtulma Davası

adalet ders notları

Borçtan Kurtulma Davası   Borçtan Kurtulma Davasının Özellikleri Borçlu itirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemede borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın görülebilmesi için borçlunun ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine dava konusunun %15’ini depo etmesi gerekir. Borçtan kurtulma davası, geçici haczin kesin hacze dönüşmesini engeller. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda bulunmaz. Borçtan kurtulma davası, niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır.

Devamını Oku