Ceza Hukukunda İtiraz Nedir?

itiraz kanun yolu

İtiraz Nedir?Hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurulan, kural olarak kararın infazını ertelemeyen ve kararın hem hukuksal hem de maddi (fiili) yönden denetimini içeren kanun yoluna itiraz adı verilmektedir.

Kural olarak itiraz ancak hakim kararlarına karşı mümkündür.

Hakim kararları şunlardır;

 

 • Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi kararları,
 • Naip hakimin kararları,
 • İstinabe olunan hakimin kararları,
 • Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar

Kanunda açıkça gösterilmek şartıyla mahkeme kararlarına da itiraz olanağı vardır. Örneğin,

 

 • Görevsizlik kararlarına karşı (CMK 5/2)
 • Yetkisizlik kararlarına karşı (CMK 18/3)
 • Ret isteminin kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı (CMK 28)
 • Adlî kontrole ilişkin kararlara karşı(CMK 111)

Kanunun ayrıca hüküm koymadığı hallerde ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak itiraz edilebilir.

Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler

 

 • Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.
 • İtiraz üzerine ilk defa sulh ceza hâkimliği tarafından verilen tutuklama kararlarına itiraz edilmesi durumunda da (a) bendindeki usul uygulanır. Ancak, ilk tutuklama talebini reddeden sulh ceza hâkimliği, tutuklama kararını itiraz mercii olarak inceleyemez.
 • Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.
 • Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.İTİRAZ HAKKINDA KARAR

İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz.

Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına karar verebilir.

 • Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir.
 • İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.
 • Karar mümkün olan en kısa sürede verilir.
 • Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

 

 

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir