Hukukun Temelleri Quiz Soruları

çıkmış sorular

Hukukun Temelleri Quiz Soruları

Geçmiş yıllarda çıkmış olan quiz soruları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin (1982 Anayasasının) temel ilkelerinden biri değildir?
  A) Laik devlet ilkesi
  B) Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesi
  C) Polis Devleti ilkesi
  D) Hukuk devleti ilkesi
  E) Sosyal Devlet ilkesi
 2. Ülkemizde kaldırılan idam cezasının yerine getirilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sınır dışı etmek
  B) Sürgün
  C) Ağırlaştırılmış müebbet hapis
  D) Vatandaşlıktan çıkarma
  E) Müebbet hapis
 3. TBMM’de kanun teklifinde bulunabilmek için en az kaç milletvekilinin birlikte hareket etmesi zorunludur?
  A) Her milletvekili bireysel olarak kanun teklifinde bulunabilir
  B) En az 3 milletvekili
  C) En az 5 milletvekili
  D) Ancak parti grubu olarak teklif verebilirler
  E) En az 10 milletvekili
 4. Devletin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan temel üç fonksiyonu ve her fonksiyonu yerine getiren ayrı organı bulunmaktadır. Yasama fonksiyonunu yerine getiren organ hangisidir?
  A) Bağımsız milletvekilleri
  B) Milli Güvenlik Kurulu
  C) Cumhurbaşkanı
  D) Bakanlar
  E) TBMM
 5. Olması gereken hukuk olarak adlandırılan, pozitif hukukun karşıtı olarak, olana değil olması gerekene vurgu yapan, öncelik ve üstünlük tanıyan hukuki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal Hukuk
  B) Yazılı Hukuk
  C) Mevzu Hukuk
  D) Yazısız Hukuk
  E) Müspet Hukuk
 6. Kabul edilen tüzüklerin ilgili kanuna uygun olup olmadığını inceleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uyuşmazlık Mahkemesi
  B) İdare Mahkemesi
  C) Anayasa Mahkemesi
  D) Yargıtay
  E) Danıştay
 7. Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun alt dallarından birisidir?
  A) Mali hukuk
  B) İdare hukuku
  C) Yargılama hukuku
  D) İcra ve iflas hukuku
  E) Devletler özel hukuku
 8. İdari eylem ve işlemlerinden zarar gören kişi, idari yargıda ……………… davası açarak zararın tazmin edilmesini isteyebilir. Boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Tam yargı davası
  B) Askeri dava
  C) Uyuşmazlık davası
  D) Adli dava
  E) İdari dava
 9.  Aşağıdakilerden hangisi kusursuz sorumluluk hallerinden birisi değildir?
  A) Yapı malikinin sorumluluğu
  B) Adam çalıştıranın sorumluluğu
  C) Haksız fiil sorumluluğu
  D) Hayvan bulunduranın sorumluluğu
  E) Ev başkanının sorumluluğu
 10. Tüzel kişiler ne zaman fiil ehliyeti kazanır?
  A) Gerekli organlara sahip olmakla
  B) Kurulmakla
  C) Faaliyete geçmekle
  D) Tescil edilmekle
  E) Doğumla
 11. Gaiplik kararı verilebilmesi için ölüm tehlikesi içinde kaybolmadan itibaren kaç yılın geçmesi gerekir?
  A) 1
  B) 2
  C) 5
  D) 10
  E) 4
 12. Usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler ne hükmündedir?
  A) Cumhurbaşkanı Kararnamesi
  B) Kanun
  C) Tüzük
  D) Yönetmelik
  E) Anayasa
 13. Aşağıdaki hısımlık türlerinden hangisi evlenme ile doğar?
  A) Sıhri hısımlık
  B) Alt soy hısımlığı
  C) Üst soy hısımlığı
  D) Yan soy hısımlığı
  E) Evlatlık hısımlığı
 14. Teyze kaçıncı dereceden kan hısmıdır?
  A) 3
  B) 1
  C) 4
  D) 2
  E) 5
 15. “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir” kuralı nasıl bir hukuk kuralıdır?
  A) Tamamlayıcı kural
  B) Yetki verici kural
  C) İlga edici kural
  D) Yorumlayıcı kural
  E) Tanımlayıcı kural
 16. Hukuki işlemin kurucu unsurlarının eksikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) İşlem nisbi butlanla sakattır
  B) İşlemin iptal edilmesi gerekir
  C) İşlemin geri alınması gerekir
  D) İşlem yok hükmündedir
  E) İşlem mutlak butlanla sakattır
 17. Ayırt etme gücünden yoksun olanlar hangi ehliyet sınıfına girer?
  A) Sınırlı ehliyetli
  B) Tam ehliyetli
  C) Tam ehliyetsiz
  D) Sınırlı ehliyetsiz
  E) Sınırsız ehliyetli
 18. Kişilik ne zaman başlar?
  A) Ana rahmine düşüldüğü andan itibaren
  B) Ayırtım gücünün kazanılmasıyla
  C) 18 yaşın tamamlanmasıyla
  D) Doğmakla
  E) Fiil ehliyetinin kazanılması ile
 19. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlılık sebeplerinden biri değildir?
  A) Savurganlık
  B) Alkol bağımlılığı
  C) Akıl hastalığı
  D) Akıl zayıflığı
  E) Evlenmek
 20. Ölümüne kesin gözle bakılacak bir hal içinde kaybolan ancak cesedi bulunamayan bir kişinin durumuna ne ad verilir?
  A) Ölüm karinesi
  B) Ölüm
  C) Kısıtlılık
  D) Gaiplik
  E) Birlikte ölüm karinesi

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir