İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

 

A – GENEL ŞARTLAR

 

KİRAYA VEREN  

Adı Soyadı (T.C. NO):

Adresi                        :

 

Banka Hesap Bilgisi :

 

KİRAYALAYAN

Adı Soyadı (T.C. NO):

Adresi                        :

 

KİRALANAN YER:

 

 

KİRA BEDELİ AYLIK     :

 

KİRA BEDELİ YILLIK    :

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ       :

 

KİRA SÜRESİ         :

 

KİRALANAN YERİN MEVCUT

DURUMU                            :

 

 

KİRALAMA AMACI:

 

 

B – ÖZEL ŞARTLAR

 1. Kiralanan yer, kiracı tarafından sözleşmede tanımlanan amacın dışında başka bir amaç için kullanılamaz, devir ve temlik edilemez, kısmen de olsa 3. kişilere kullandırılamaz.
 1. Kiracı, kiralanan yeri kullanım amacı doğrultusunda özenle muhafaza edip, diğer bağımsız bölüm kullanıcılarının haklarına engel olmadan kullanmakla yükümlüdür. Kiracı, kendisine tahsis edilen bölümün dışına ve ana yapının ortak alanlarına hiçbir şekilde müdahalede bulunmamayı, yönetimce belirlenen hak ve yükümlülüklere aynen riayet etmeyi, kiralanan yerde tehlike yaratacak nitelikte yanıcı, patlayıcı vb maddeleri bulundurmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. Ana yapının ortak kullanımına tahsis edilmiş elektrik, su, çöp, ısınma mutad bakım, yönetim giderleri, gece – gündüz hizmet veren güvenlik ve personellerin ücret, tazminat ve giderleri kiracıya ait olacaktır. Temerrüt halinde, ödenmesi gereken ortak kullanım bedellerine aylık % 10 temerrüt faizi uygulanacaktır. Ana yapıda hizmet verecek personelin miktar ve nevine yönetim karar verecektir.
 3. Kiracı, kiralanan yerde işlettiği firmanın kendi levhası dışında, kiraya verenin yazılı onayını almadan ana yapının cephe görüntüsünü bozabilecek levha, tabela, reklam panosu ve benzeri cisimler asmayacaktır.
 4. Kiralanan yer kiracı tarafından teslim alınırken, kiralanan yerin mevcut durumu kiracı ve kiraya veren tarafından tutanak altına alınacaktır. Kiralanan yerin mevcut durumunu bozacak tadilatlar kiraya verenin yazılı iznine tabidir. Kiralanan yerin mevcut durumunu bozmayacak ilaveler için izne gerek duyulmayacaktır. Kiracı, onay ile yapacağı tadilat ve değişikliklerden dolayı kiraya verenden, iyileştirme veya başka bir ad altında hiçbir maddi talepte bulunamaz. Kiracının talebi üzerine, kiraya veren söz konusu malzemelerin bedelsiz olarak isterse yerinde bırakılmasını kabul edebilir. Kiraya Veren, mevcut dekorasyon ve ilavelerin bağımsız bölüme zarar verdiğini tespit ettiği takdirde, Kiracı’dan, kiralanan bağımsız bölümün eski duruma getirilmesini isteme hakkı her zaman saklıdır. Kiracı, Kiraya Veren’in talebine uygun hareket etmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Kiraya verenin eski hale getirme talebi kabul edilmediği takdirde kiracı, kiralanan yerin eski hale getirilmesi için gerekli masrafları ve bu süreçte oluşacak kira kaybını kiraya verene tazmin etmekle yükümlüdür. Kiracı mutad kullanım da dahil olmak üzere mecurda meydana getireceği her türlü ziyan ve hasardan dolayı Kiraya Veren’e karşı sorumludur.
 5. Kiracı, taşınmazın bakım onarımı veya satışı ya da kiralanması için Kiraya Veren’in ve yetkilendirdiği 3. kişilerin taşınmazı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.
 6. Kiralanan yerin elektrik, su, yakıt giderleri ile kullanımından doğan her türlü giderler kiracıya aittir. Kiracı elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini ilgili kurumlarla kendi adına akdedecektir.
 7. Kira bedeli net olarak belirlenmiş olup KDV/STOPAJ ve diğer kesintiler kiracı tarafından ayrıca ödenecektir. Stopaj ödemelerine ait makbuzların bir sureti, aylık veya en geç 3 aylık dönemlerde kiraya verene teslim edilecektir.
 8. Kira bedeli ilk yıl için belirlenmiş olup 2. ve takip eden kira dönemlerinde İTO tarafından açılan TÜFE / ÜFE yıllık ortalama değişim oranlarının ortalaması     (TÜFE + ÜFE)/2 formülü ile elde edilecek oranda artış yapılacaktır. Herhangi bir ayın kira bedeli, sözleşmede belirtilen ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, içinde bulunulan kira yılına ait tüm bedeller muacceliyet kesbeder. Bu halde kiracı, talep halinde muaccel hale gelen kira bedellerini Kiraya Veren’e nakten veya defaten ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 9. Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminde kiralanan yeri tahliye etmek istediği takdirde bunu, sözleşmenin sona erme tarihinden 60 gün önce kiraya verene yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. Süresi içinde ihbarda bulunmayan kiracı, sözleşmenin bitiş tarihinde kiralanan yeri tahliye ettiği halde 2 aylık kira bedelini cezai şart olarak Kiraya Veren’e ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 10. Kiralanan yerin kullanım amacına uygun olarak işletmeye açılabilmesi için Belediye ve sair kamu kuruluşlarından ruhsat ve benzeri her tür belgenin alınması Kiracı’nın sorumluluğundadır. Kiracı, herhangi bir şekilde faaliyetine engel olacak izin veya ruhsat alamamasının sözleşmenin geçerliliğine etkili olmayacağını peşinen kabul etmiştir.
 11. Kira sözleşmesinden dolayı yasa gereği doğacak damga vergisi sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal kiracı tarafından ödenecektir. Ödendi makbuzu da kiralayana iletilecektir. Kiracı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle damga vergisinin Kiraya Veren tarafından ödenmesi halinde, Kiraya Veren ödediği damga vergisini kiracıdan talep edebilecektir.
 12. Sözleşme kefilinin sorumluluğu müşterek borçlu müteselsil kefil niteliğindedir. ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki kira bedeli üzerinden 12 aylık kira bedeli toplamı ile sınırlıdır. Kefalet, taraflar arasındaki kira ilişkisi devam ettiği sürece geçerlidir.
 13. Aksi yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yer alan adresler tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli ve muhataba yapılmış kabul edilecektir.
 14. İşbu sözleşmenin imza tarihi itibariyle taşınmaz, kullanıma elverişli ve sözleşmeye uygun, boş olarak kiracıya teslim edilmiştir.

 

İşbu sözleşme 3 (üç) sayfadan ibaret olup, taraflarca ve kefil tarafından tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere                            tarihinde imza altına alınmıştır.

 

 

KİRAYA VEREN                                                                           KİRACI

 

 

 

 

 

 

MÜŞTEREK/MÜTESELSİL

KEFİL

İlgili Mesajlar

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
cemal kara Recent comment authors
  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
cemal kara
Ziyaretçi
cemal kara

abi allah razı olsun sizden sabahtan beri bakıyorum internete doğru düzgün birşey bulamadım bu bulduğum en iyisiydi.