Kalite Çemberleri – Kalite Yönetim Sistemleri Ders 2

adalet

KALİTE ÇEMBERLERİ

1.Kalite çemberleri nedir?

Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar  tarafından gönüllü olarak oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak tanımlanır.

Kalite çemberleri çalışma konularını kendileri belirler ya da ünite başkanlıklarının ilan edeceği konularda çalışırlar.

 1. Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir ?

 • Tüm organizasyonlarda toplam kalite anlayışının yaygınlaştırılmasına ve çalışanların işlerini sorun önleme anlayışı ile yürütmelerine katkıda bulunmak.
 • Her düzeyden çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılımını ve kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya  çıkarılmasını  sağlayarak kurum gelişimine ivme kazandırmak.
 • Ekip çalışmasını teşvik etmek.
 • Çalışanların motivasyonunu artırmak ve sorunlara daha duyarlı hale getirmek.
 • Çalışanlarda sorun çözme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunmak.
 • Kurum içi iletişimi artırmak

 

 1. Kimler kalite çemberi üyesi olabilir ?

 • Bir şirket/kurumdaki bütün çalışanlar ile aynı ya da farklı ünite ve   birimlerinde görevli  her düzeydeki  personel  çember üyesi olabilir.
 • Çemberin aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlardan oluşması seçilen problemlerin tüm üyeler için ortak olmasını sağlayacaktır.
 • Kalite çemberleri, seçilen sorunun boyutuna göre çözüme katkıda bulunabilecek deneyim ve yeterlilikte en az üç, en fazla on iki çalışandan oluşur.
 • Faaliyetler gönüllü olduğundan çember çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen hiç kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlar arasından çember çalışmalarına katılmak isteyenlerin sayısı on ikiyi aşarsa birden fazla kalite çemberi oluşturulabilir.

Kalite Çemberleri Kimlerden Oluşur?

 • Kalite Çemberleri
  • Çember Lideri,
  • Üyeler ve
  • Gerektiğinde çalışmalara katılan Kalite Rehberinden oluşur.

Çember Lideri

 1. Çember Lideri Kimdir ?

Çemberin bir üyesidir. Lider, üyeler tarafından belirlenir. Kalite çemberi sistemini uygulayan kuruluşlarda yaşanan deneyimler, başlangıçta ilk amir lider olduğunda başarı şansının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

 1. Çember Liderinin görevleri nelerdir ?,

 • Çember faaliyetlerini yönlendirir ve koordinasyonunu sağlar.
 • Çemberle diğer birimler arasında iletişimi temin eder.
 • Eğitim ihtiyaçlarını Kalite Rehberi ile koordineli olarak belirler.
 • Toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların tutanaklar ile belgelenmesini sağlar.
 • Gerektiğinde Kalite Rehberini toplantılara davet eder.
 • Çember faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer üyelerle birlikte görev alır.

Kalite Rehberi

 1. Kalite Rehberi Kimdir ?

Gerektiğinde çember faaliyetlerinin yürütülmesinde yönlendirici, destekleyici ve yol gösterici rol üstlenen çalışanlardır.

 1. Kalite Rehberinin görevleri nelerdir ?
 • Eğitim ihtiyaçlarını Çember Lideri ile koordineli olarak belirleyerek üyelerin bu konularda bilgilendirilmesini sağlar.
 • Gerektiğinde toplantılara katılarak veri analizi, problem çözme teknikleri konularında ve çalışmaların sunumunda üyelere yardımcı olur.

 

Üyeler

 1. Üyelerin görevleri nelerdir ?

 • İş alanlarıyla ilgili iyileştirme olanaklarını belirler.
 • Belirlenen iyileştirme olanaklarına ilişkin verileri toplar.
 • Verileri problem çözme teknikleri aracılığıyla analiz eder.
 • Çözüm önerileri hazırlar, iyileştirme faaliyetlerini planlar; birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine çember faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgi verir.
 • Yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri birim yönetimine/süreç iyileştirme ekibine raporlar. Gerektiğinde çalışma sonuçlarını sözlü ve görsel olarak üst yönetime sunar.
 • Onaylanan çözüm önerilerinin planlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde, standardizasyonunda görev alabilir.

Çalışma Yöntemi

 1. Çember çalışmaları nasıl yürütülür ?

Kalite çemberleri kendilerine bir isim seçerek faaliyetlerine başlar. Çalışmalar haftada bir veya gereken durumlarda daha sık toplanmak sureti ile yürütülür.

Çember toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı tutanakları ile belgelenir ve birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibine sunulur.

 1. Bir çember toplantısında neler yapılır ?

Çember toplantılarının gündemini oluşturabilecek etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

 • Veri analizi, problem çözme teknikleri vb. konularda çember üyelerini bilgilendirici eğitimlerin verilmesi,
 • Üzerinde çalışılacak sorunun saptanması,
 • Sorun analizi,
 • Çözüm/iyileştirme önerilerinin hazırlanması,
 • Raporlama/sunum hazırlıkları,
 • Uygulama, izleme ve standardizasyon çalışmaları.
 1. Toplantı ilkeleri nelerdir ?
 • Toplantı sıklığı, toplantı yeri ve zamanı belirlenmelidir.
 • Her üye toplantılara katılmalı ve toplantılara zamanında gelmelidir.
 • Toplantılara planlanan zamanda başlanmalı ve bitirilmelidir.
 • Toplantı gündemi belirlenmeli ve tüm üyelerce anlaşılması sağlanmalıdır.
 • Tüm üyelerin görüşlerini söylemesine olanak verecek katılımcı bir ortam yaratılmalıdır.
 • Toplantı sırasında çember üyeleri:

 

 1. Konuyu dağıtmaktan kaçınmalı,
 2. Birbirlerinin sözünü kesmemeli,
 3. İkili diyaloglara girmemeli,
 4. Kişileri eleştirmemeli ve
 5. Başkalarının fikirleriyle alay etmekten veya küçümsemekten kaçınmalıdır.
 6. Toplantı ilkeleri nelerdir ? (Devamı)
 • Uzlaşmaya varılamayan konularda oylama yöntemine başvurulur.
 • Oylamada tüm üyelerin oy hakkı eşittir; kalite rehberinin oy hakkı yoktur.
 • Toplantı sonunda bir sonraki toplantıya kadar yapılması gerekenler belirlenmelidir.
 • Üyeler arasında işbölümü yapılmalı, görev ve teslim süreleri belirlenmelidir.
 • Tüm üyeler kendilerine verilen görevleri anlamış olmalıdır.
 • Çember üyeleri kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında tamamlayarak toplantılara hazırlıklı gelmelidir.
 • Alınan kararların ve yapılan işlerin takibi yapılmalıdır.
 • Ekip toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar tutanaklar üzerinde belgelenmelidir.

Faaliyet Alanları

 1. Kalite çemberleri hangi alanlarda faaliyet gösterebilir ?

Kalite çemberleri aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterebilir:

 • Maliyeti azaltıcı ve/veya geliri artırıcı yöntemler geliştirme,
 • Kalite iyileştirme,
 • İç/dış müşteri memnuniyetinin artırılması,
 • Hurda ve yeniden işleme oranını azaltma ve/veya önleme,
 • Verimliliğin artırılması,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği,
 • Operasyon ve iş kolaylaştırma,
 • Tedarikçilerle ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Bilgi akışını hızlandırma,
 • Enerji tasarrufu sağlama,
 • Çalışma ortamının iyileştirilmesi.
 1. Kalite çemberi faaliyet alanları dışında kalan konular nelerdir?

Kalite çemberi faaliyetleri dışında kalan alanlar aşağıda belirtilmiştir :

 • Yönetim politikaları,
 • Ücret, terfi ve disiplin yönetmelikleri,
 • Yeni ürün tasarımı,
 • Kişisel konular.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir