Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip

adalet bölümü ders notları

Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip

Alacağı için elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı mutlaka bu yola başvurmak zorunda değildir, genel haciz yolu ile takip de yapabilir. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için alacağının senede bağlanmış olması ve bu senedin de kambiyo senedi niteliğinde olması gerekir.
Kambiyo senetleri TTK’da düzenlenmiş olan bono, poliçe ve çektir.
Alacaklının elinde bu tür bir kambiyo senedi yoksa veya unsurlarını taşımadığından kambiyo senedi vasfında değilse ya da alacaklının kambiyo senedine dayanarak takip yapma yetkisi yoksa kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başvurulamaz; genel haciz yoluyla takip yapılabilir.
Bu takip yolunda da takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış, paraların paylaştırılması aşamaları bulunur.

Takip Talebi

Takip talebi genel haciz yolundaki esaslara uygun doldurulur.
Ayrıca senedin cinsi, tarihi, numarası yazılmalıdır.
Alacaklının takip talebinde bulunduğu kambiyo senedinin aslının ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğinin takip talebine eklenmesi gerekir.
Takip talebinin elektronik ortamda açılması durumunda, kambiyo senetleri güvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda takip talebine eklense dahi, en geç üç gün içinde senedin aslının ilgili icra dairesine ibrazı gerekir.
Eğer kambiyo senedinin aslı icra dairesine verilmeden takip yapılmışsa borçlu 7 gün içinde şikayet yoluna başvurarak ödeme emrinin iptalini isteyebilir.
İcra mahkemesi borçlunun talebi doğrultuşundu ödeme emrini iptal edip borçluya yeniden ödeme emri gönderir.
Takip talebini alan icra müdürü takip talebinin kanuni unsurları taşıyıp taşımadığını, senedin kambiyo senedi olup olmadığını, takipte bulunan alacaklının bu yola başvurma hakkının olup olmadığını ve senedin vadesinin gelip gelmediğini incelemelidir. İcra müdürünün bu takdiri aleyhine beş gün içinde şikayet yoluna başvurulabilir.
Ancak vadesi gelmeyen bir senede dayanarak takip yapılırsa şikayet süresi yedi gündür.

Ödeme Emri

Takip talebi incelenip uygun bulunduktan sonra icra müdürü borçluya ödeme emri gönderir.
Ödeme emrinde iki bölüm bulunur. Birinci kısımda alacaklıya borçluya ve takip konusu alacağa ilişkin kayıtlar; ikinci bölümde ise ihtar bulunur.
İhtar kısmında;
Borcun 10 gün içinde ödenmesi
Takip dayanağı kambiyo senedi niteliğinde değilse beş gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulması
İmza kendisine ait değilse bunu açıkça bir dilekçe ile belirterek beş gün içinde icra mahkemesine bildirmesi
Borçlunun borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği ya da süre verildiği ya da alacağın zaman aşımına uğradığı ya da icra dairesinin yetkisiz olduğu yönünde itirazı varsa bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi ve icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir belge getirmesi aksi halde takibe devam edileceği
İtiraz edilmez, borç ödenmez veya 10 gün içinde 75. Maddeye, itiraz edilip de reddedildikten sonra üç gün içinde 75. Maddeye göre mal beyanında bulunması, mal beyanında bulunmazsa ya da gerçeğe aykırı mal beyanında bulunursa hapisle tazyik olacağı yer alır.

ÖDEME EMRİNE KARŞI KONULMASI

İtiraz veya şikayet ile borçlu ödeme emrine karşı koyabilir.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren borçlu 5 gün içinde borca ya da imzaya yazılı dilekçe itiraz edebilir.
Kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz icra mahkemesine yapılır.
İtiraz olması takibi durdurmaz sadece satışı durdurur. İstisna olarak icra mahkemesi itirazın ciddi olduğu kanaatine varırsa esas karar verilinceye kadar takibi geçici durdurma kararı verebilir.
Borca itiraz olursa icra mahkemesi incelemesini duruşmalı olarak yapar ve tarafları 30 gün içinde duruşmaya çağırır. Taraflardan ikisi de duruşmaya gelmezse ya da sadece bir taraf gelirse ve gelen taraf duruşmaya devam etmeyeceğini bildirirse dosya işlemden kaldırılır.

ŞİKAYET

Şikayet süresi 5 ve 7 gündür.
Borçlu alacaklının takip hakkının bulunmadığını ileri sürerse ya da senedin kambiyo senedi olmadığını ileri sürerse bunu 5 gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluyla bildirmelidir.
Yapılan şikayet takibi durdurmaz.
İcra mahkemesi şikayeti haklı bulursa takibi iptal eder.
Kambiyo senedinin vadesi gelmemişse ya da aslı dosyaya eklenmemişse borçlu 7 gün içinde icra mahkemesine şikayet yoluna başvurabilir.
Borçlu ödeme emrine karşı koymazsa takip kesinleşir.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir