Medeni Hukuk Pratik Çalışma

medeni hukuk ders notları

Medeni Hukuk Dersi Pratik Çalışma

Soru cevap yöntemiyle kısa notlar

⦁ Ölüme bağlı tasarruflar hangileridir?
-vasiyetname ve miras sözleşmesi

⦁ Tenkis nedir?
-Mirasbırakanın tasarrufuyla saklı payı ihlal edilen saklı paylı mirasçı, saklı payını ihlal eden tasarrufun tenkisini isteyebilir. Tenkis talebi hakkı yenilik doğurucu bir haktır.

⦁ Zilyetlik nedir?
-Bir şey üzerinde fiili hakimiyet kurma durumudur

⦁ Zilyetliğin unsurları nelerdir?
-Fiili hakimiyet ve zilyet olma iradesi

⦁ Adın korunması için açılacak davalar hangisidir?
-Tespit davası, men davası, önleme davası, tazminat davası, vekaletsiz iş görme davası

⦁ Kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu ve birtakım hukuki işlemleri yaptığı yere ne denir?
-ikametgah (yerleşim yeri)

⦁ Bir kişinin kaç yerleşim yeri olabilir?
bir kişinin en fazla 1 yerleşim yeri olabilir.

⦁ Kişilerin toplumda belirtilmesine ve ayırt edilmesine yarayan varlıktır?
isim

⦁ Adın değiştirilmesi için şartlar nelerdir?
haklı sebep ve mahkeme kararı

⦁ Kişilik haklarının özellikleri nelerdir?
– mutlak haktır
⦁ Herkese karşı ileri sürülebilir, herkes uymak zorundadır
⦁ Kişiye sıkı sıkıya bağlıdır
⦁ Doğumla kazanılır, ölümle kaybedilir
⦁ Devredilemez, vazgeçilemez, yasaya ve ahlaka aykırı olarak sınırlandırılamaz
⦁ Malvarlığı hakkı değildir
⦁ İcra takiplerinin konusu olamaz

⦁ Kişilik haklarının korunması için açılabilecek davalar nelerdir?
tespit, men, önleme, tazminat

Kandışı hısımlık türleri nelerdir?
Kayın hısımlığı (evlilik sözleşmesi ile oluşur), yapay hısımlık(evlatlık edinme ile oluşur)

⦁ Aile hukukunun konusu nedir?
Eşler arasındaki ilişkileri, anne baba ve çocuk arasındaki lişkileri, kısacası aile ilişkilerinin tümünü düzenler.

⦁ Mirasçılık ehliyetinin unsurları nelerdir?
sağ olmak, hak ehliyeti olmak, mirastan yoksun olmamak

⦁ Tenkis Şartları nelerdir?
– Ölüme bağlı tasarruflar veya sağlararası bağışlamalarla mirasbırakan tasarruf oranını aşmış olmalı
– mirasçının saklı pay hakkının ihlal edilmiş olması gerekir.

⦁ Iskat nedir? Türleri nelerdir?
– Mirastan çıkarma ile saklı paylı mirasçı murisin tek taraflı ölüme bağlı tasarrufu ile mirasçılık ve payından mahrum edilmesidir
-cezai ıskat ve koruyucu ıskat olarak ikiye ayrılır

⦁ Miras hukunkunda Eş’in yasal miras payı ve saklı payı açıklayın
– Tek Başına: eş tek başına mirasçı ise mirasın tamamı YMP ve bunun ¾ ü de saklı payıdır.
– Eş altsoyla beraberse yasal miras payı ¼ , aynı zamanda onun saklı payıdır.
– Eş ikinci zümre ile beraber mirasçı ise yasal miras payı onun saklı payıdır.
– Eş, üçüncü zümre başı ve çocukları ile beraber mirasçı olursa saklı payı YMP’nin ¾ dür. Eş bu zümrede bunun dışındakilerle mirasçı olursa, tüm mirası alır (TMK 499/3). Üçüncü zümrede saklı paylı mirasçı yoktur.

⦁ Mal vasiyetinin konusu genel olarak nelerdir?
– Para ile ölçülebilen malvarlığı değerleri
– Para ile ölçülemeyen malvarlığı değerleri
– Malın belirli veya belirlenebilir olması gerekir

⦁ Vasiyet çeşitleri nelerdir?
– resmi vasiyetname
– el yazısı vasiyetname
– sözlü vasiyetname

⦁ Vasiyetten dönme yöntemleri nelerdir?
– açık dönme
– örtülü dönme
– yok etme ile dönme

⦁ Sağ kalan eşin mirasçılığı nasıldır?
a. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
b. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
c. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü,
bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

⦁ Evlatlığın mirasçılığı nasıl olur?
Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar

⦁ Evlilik dışı çocuğun mirasçılığı nasıl olur?
Baba ile evlilik dışı çocuklar arasında tanıma mahkeme kararı veya anne ile evlenme ile soybağı kurulmuş ise evlilik içi hısım gibi mirasçı olurlar

⦁ Kanuni mirasçılar kimlerdir?
1. Zümre murisin altsoyu
2. Zümre murisin anne ve babası ile onların alt soyundan oluşur.
3. zümre murisin büyük anne ve babaları ile onların altsoyudur.

⦁ Külli Halefiyet nedir?
Külli halefiyet: murisin mirası (tereke) mirasçılara bir bütün olarak kanun gereği doğrudan mirasçılara (kanuni veya atanmış) geçer.

⦁ Cüzi halefiyet ilkesi nedir?
Cüzi halefiyet: mirasa dahil olan intikal edecek olan malvarlığının malvarlığının lehdarı olan kişiye mahiyetine uygun geçiş işlemi devredilmesi söz konusudur. Örneğim muayyen vasiyet alacaklısına bırakılan taşınmaz mirasçılara tarfından musalehe tapuda devredilmesi ile intikal gerçekleşir.

⦁ ……………………… mirasbırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen tüm hukuki
ilişkilerini ifade eder. (tereke)

⦁ Tüzel kişilerin muris olması mahiyetleri gereği mümkün değildir. (Doğru)

⦁ Miras nedir?
Geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür

Hukuki anlamda eşyanın unsurlarını sıralayın
Maddî (cismani varlığı) olma
Üzerinde hakimiyet kurulabilme
Kişisel (şahsi) olmama
Belirli sınırlara sahip olma (sınırlanabilir

⦁ Maddi tazminat davası şartları nelerdir?
Kişilik haklarının ihlali
Zarar
İlliyet bağı
Kusur

⦁ Manevi tazminat davası şartları nelerdir?
Saldırının haksız olması
Kişisel menfaatlerin saldırıya uğraması
Manevi bir zararın varlığı
İlliyet bağı

⦁ Evlenme engelleri nelerdir
hısımlık, devam eden evlilik, akıl hastalığı

⦁ Aile cüzdanı gösterilmeden evliliğin dini töreni yapılamaz (MK. 143). – DOĞRU

⦁ Nisbi butlanla sakat olan evlenmeler hangileridir?
1- Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk,
2- Yanılma,
3- Aldatma,
4- Korkutma.
5-Yasal temsilcinin izninin alınmamış olması

⦁ Evlilikte eşlerin hakları nelerdir?
1- Ortak Konutu Seçme Hakkı
2- Evlilik Birliğini Yönetme Hakkı
3- Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi (MK m. 188 vd.)
4- Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı (MK m. 192)

⦁ Boşanma sebepleri nelerdir?
Zina
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürdürme,
Terk,
Akıl hastalığı,
Evlilik birliğinin sarsılması.

⦁ Terk sebebiyle boşanma davasının şartları nelerdir?
Eşler arasında ayrı yaşama durumu en az altı ay devam etmiş olmalıdır.
Terk edilen eş, terkin üzerinden en az dört ay geçtikten sonra mahkemeye gitmelidir. Gerekirse, ihtar ilân yoluyla yapılabilir.
Hâkim terk eden eşe iki ay içinde eve dönmesi için ihtarda bulunmalıdır.

Boşanma davası açılıp reddedilmişse, fakat taraflar bu red kararının kesinleşmesinden sonra üç yıl süreyle bir araya gelmezlerse, taraflardan birinin talebi üzerine, hâkim boşanmaya karar verir. DOĞRU

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları kaybederler – doğru

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir