Vedia sözleşmesi

medeni genel

Vedia kelime anlamı itibariyle emanet demektir Vedia sözleşmesi, borçlar hukukunda düzenlenmiş, ticari hayatta da çok yaygın olarak kullanılan, önemli bir müessesedir. Bazı durumlarda menkul mallar, çeşitli ihtiyaçlarla diğer kimselere emanet olarak bırakılırlar.Örneğin; Bir lokantaya girerken montların vestiyere bırakılması, saatin tamir amacıyla, bir kimseye bırakılması gibi durumlarda vedia söz konusudur.

Devamını Oku

Evlenme Engelleri

hukukta süreler

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: Yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler; -18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını doldurmuş kişilerin anne, baba ya da vasilerinden izin almaları gerekmez. -Kişi, 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış ise, evlenebilmesi için kendi rızası yeterli olmayacaktır. Bu durumda kişinin evlenebilmesi için, yasal temsilcisinin izni de gereklidir. Eğer haklı bir sebep olmadığı halde yasal temsilcisi kişinin evlenmesine izin vermiyorsa,…

Devamını Oku

Zincirleme/Kesintisiz (Mütemadi) Suç Kavramı

hukuka uygunluk halleri

Kanuni tanımında yer alan fiilinin icrasının devam ettiği suçlara kesintsiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir.Hareket devam ettiği sürece suç işlenmeye devam etmektedir. Kesintisiz suçlarda suçun tanımlanması ve bitmesi farklıdır.Kesintisiz suç, hukuka aykırı durumun kurulmasıyla tamamlanan, ancak fiilin icrasına devam edilen suçlardır. Tamamlanmış olmakla birlikte fiilin icrası devam etmektedir.Örneğin kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu özgürlüğün kısıtlanmasıyla tamamlanmakta ama bitmemektedir. Suçun bitmesi için fiilin icrasının sona erdirilmesi hukuka aykırı durumun ortadan kaldırılması şarttır, örneğin özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşması gerekmektedir.

Devamını Oku

Saik Nedir?

doğrudan iflas nedir

Saik Nedir? Kişiyi irade beyanında bulunmaya iten iç etkendir.Bireyi hukuki işlem yapmaya yönlendiren sebebe saik denir Kişi yaptığı hukuki işlemi hangi sebeple yapıyorsa saik odur. Kişi olayları yanlış algılayıp isabetsiz bir kararla iradesini oluşturmuşsa buna saik hatası denir. Saikte hata kişinin kendisinden kaynaklandığı için esaslı hata değildir.

Devamını Oku

HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ

hukukta boşluk türleri

HUKUKİ İŞLEMLERDE HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1. YOKLUK, 2. BUTLAN (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK), 3. İPTAL EDİLEBİLİRLİK, 4. NOKSANLIK, 5. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK, 6) NİSBİ ETKİSİZLİK. 1. YOKLUK Nedir? Sözleşmenin kurucu unsurlarının bulunmaması Sebepler? ● Karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanının bulunmaması. ● Esaslı unsurların hiç bulunmaması veya bunlardan birinin eksik olması. Sonuçlar? ● Her zaman ve ilgili herkes tarafından ileri sürülebilme ● Belli bir makamın izin ya da icazetiyle veya belli bir zamanın geçmesiyle geçerli hâle gelmeme ● İleri sürmek için dava açılmasına gerek olmama ● Uyuşmazlıkta hâkim tarafından re’sen dikkate alınma 2. BUTLAN…

Devamını Oku

KANUN NEDİR – NASIL ÇIKARILIR – NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER

yargılamanın yenilenmesi

KANUN NEDİR Hukuk kuralları genel, soyut ve sürekli kurallardır. Bu özellikler de en çok kanunlarda somutlaşır. Kanun kavramı şekli ve maddi anlamlarda kullanılır. Şekli anlamda kanun, anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından, anayasada ifade edilen şekil ve usule göre gerçekleştirilip yürürlüğe konulan yazılı hukuk kuralıdır. Maddi anlamda kanun ikiye ayrılır. Geniş anlamda maddi kanun Dar anlamda maddi kanun Geniş anlamda maddi kanun, kaynağı ne olursa olsun, hangi organ tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun bütün hukuk kurallarını kapsar. Tüzük, yönetmelik gibi hukuk kuralları da bu kapsamdadır. Dar anlamda maddi kanun ise kanun koyucunun,…

Devamını Oku

Tüketici Ayıplı Mal Aldığında Ne Yapmalı

ayıplı mal alan tüketici ne yapmalı

Ayıplı Mal Nedir? Ticaret kanununa göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır. Ayıplı Mal Alan Tüketicinin Hakları Nedir? Bir tüketici bir alı aldığında ayıplı olduğunu anladığında neler yapabilir? Nasıl Bir yol izlemelidir? Öncelikle şunu belirmek gerekir ki internet üzerinden veya telefon yoluyla tüketici bir malı aldığında 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe belirtmeden o malı iade edebilir. Elektronik ürünleri mağazada aldığında ise alırken görüp deneme şansı…

Devamını Oku

Biri Size Hakaret Ettiğinde Ne Yapmalısınız?

hakaret

Hakaret Suç Mu? Hakaret gördü ve ahlak gereği kabul edilemez bir durumdur. Yasalarımız da hakareti suç olarak kabul etmiştir ve bunun cezalandırılması gerektiğini ortaya koymuştur. TCK m 125; (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya bir kimsenin onur, şeref ve saygınlık saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılması için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekli. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya…

Devamını Oku

Nafaka Ödenmemesi – Şikayet ve Cezası

nafaka

Nafaka Kararı Nafaka nedir? Ne zaman alınır? Nasıl alınır? Nafaka boşanma davalarından sonra hakimin yoksulluğa düşen eş için diğer eşe yüklediği bir paradır. Birkaç çeşidi vardır. Ancak en çok karar verilen nafaka türü yoksulluk nafakasıdır. Nafakanın miktarına eşlerin maddi durumuna göre hakim karar verir. Kendisine nafaka ödeme yükümlülüğü getirilen eş bu nafakayı ödemek zorundadır. Nafaka Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Nafaka ödemesi gereken eş nafakayı ödemek zorundadır. Şayet eş nafakayı ödemezse nafaka alacaklısı olan eş şikayet yoluna başvurabilir. Şikayeti nereye yapmalıdır? Şikayeti icra ceza mahkemesine yapmalıdır. Ayrı zamanda cebri icra zoruyla alınması…

Devamını Oku

Örf ve Adet Hukuku

hukukta boşluk türleri

Örf ve Adet Hukuku Nedir Hukukun yazılı kaynakları yetkili bir makam tarafından konulup kabul edilirken, örf ve adet kuralları böyle bir otoritenin iradesine dayanmaz. Örf ve adet kuralları insanların dış dünyaya yansıyan ve uzun zamandan beri tekrarlanan davranışlarından oluşmaktadır. Başlangıçta muhtemelen bilinçsiz bir şekilde başlayan ve tekrarlanan davranış biçimleri zaman içerisinde toplum tarafından bilinçli olarak tekrarlanır, toplum bireyler üzerinde bu davranış biçimlerine uyulmasına ilişkin zorlayıcı gücünü kullanır ve böylelikle bu davranış biçimleri örf ve adet kuralı haline gelmiş olur. Bir davranış biçiminin örf ve adet hukuku kuralı haline gelebilmesi için;…

Devamını Oku