Hukukun Temel Kavramları Genel Bilgiler

adalet

Hak  ve Hukuk Kuralları Hak ve Hukuk Hukuk, toplum düzenini oluşturan, koruyan, sürdüren toplumsal davranış kurallarının en önemlileri hukuk kurallarıdır.başka bir deyişle insanların birbirleriyle veya oluşturdukları topluluklarla ve bu toplulukların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve belirli özellikteki zorlayıcı kurallardan oluşan bir bütündür. Hak ise hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Hukuk ve Diğer Toplumsal Davranış kurallarının Ortak Özellikleri – Normatif olmak : Bir emir ya da yasak içererek olması gerekeni belirtmek. – İnsan davranışlarını konu almak – Kişisel olmayan bir güç tarafından konulmuş olmak – Yaptırıma bağlanmış olmak Hukuk Normlarının…

Devamını Oku

Medeni Usul Hukuku Ders Notları 1

adalet

Medeni Usul Hukuku   Mahkemelerin işleyişiyle, mahkeme ve taraflar arasındaki işleyişi düzenleyen hukuk dalı medeni usul hukukudur. Medeni usul hukukunun kaynakları 1-Anayasa 2-Taraf Olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler 3-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 4- Medeni Kanun 5- İçtihatları Birleştirme Kararları Bir mahkeme kanunla açılır. Mahkemenin faaliyete geçmesi ise HSK’nın önerisi ve Adalet Bakanlığının onayıyla olur. Muhakeme yargılama demektir. Açmayı düşündüğümüz bir davanın adlı yargının hukuk bölümünde açılması gerektiğini belirledikten sonra bu davaya bakmanın bu yargı yolundaki ilk derece mahkemelerinden hangisine ait olduğu “görev” ve hangi idari merkezdeki (ilçedeki) mahkemenin bakacağı “yetki” konusunun…

Devamını Oku

Takip Hukuku Pratik Çalışma

adalet

İcra iflas hukuku için pratik boşluk doldurma soruları 1. Cebri icra prosedürü ___________üzerine başlatılır ve yürütülür. 2. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne _____________faaliyetleri; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise _________________ denir. 3. Takip hukukunda takibin tarafları olarak ___________ ile ___________ yer alır. 4. Genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere ________________ denir. 5. Takip prosedürü içerisinde tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren işlemlere _____________________ denir. 6. İcra müdürlüğü tarafından alacaklıyı alacağına kavuşturmak için borçluya karşı…

Devamını Oku

Anayasa Hukuku Çalışma Soruları

adalet

Anayasa yargısının görevleri nelerdir? Bazı normların anayasaya uygunluğunu denetlemek Bireysel başvuruları karara bağlamak Bazı kişileri yüce divan sıfatıyla yargılamak Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek Siyasi partilerin mali denetimini yapmak Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararını denetlemek Milletvekilliğinin düşmesi kararını denetlemek Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar? Cumhurbaşanı, meclis başkanı, başbakan, bakanlar kurulu üyeleri Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler-Savcılar Kurulu ve Sayıştay “Başkan ve üyelerini” Genel kurmay başkanını, cumhuriyet başsavcıvekilini, Jandarma genel komutanını Meclisin görev ve yetkileri nelerdir? Kanun koymak Hükümeti denetlemek…

Devamını Oku

Problem Çözme Teknikleri – Kalite Yönetimi Sistemi Ders 3

adalet

Sorunların Belirlenmesi Çalışma alanına ilişkin sorunlar çember üyeleri tarafından ve/veya birim yönetimi/süreç iyileştirme ekibi yönlendirmesi ile belirlenir. Sorunlar belirlenirken diğer çemberlerin ve katkıda bulunabilecek diğer çalışanların önerileri dikkate alınır. Sorunların belirlenmesi aşamasında beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. Sorun analizi üç aşamada gerçekleştirilir : Neden-Sonuç Diyagramı Oluşturulması Soruna yol açabilecek nedenler belirlenir ve neden-sonuç diyagramında gösterilir. Soruna yol açtığı düşünülen nedenler iyileştirme olanaklarına işaret eder ve çözüm/iyileştirme yöntemleri geliştirilmesine yardımcı olur. Diyagram çizilirken beyin fırtınası ve çoklu oylama tekniklerinden yararlanılabilir. SONUÇ (HEDEF) 1-Araştırılacak sorun kutu içine alınarak okla gösterilir.…

Devamını Oku

Kalite Çemberleri – Kalite Yönetim Sistemleri Ders 2

adalet

KALİTE ÇEMBERLERİ 1.Kalite çemberleri nedir? Çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar  tarafından gönüllü olarak oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar “kalite çemberi” olarak tanımlanır. Kalite çemberleri çalışma konularını kendileri belirler ya da ünite başkanlıklarının ilan edeceği konularda çalışırlar. Kalite çemberlerinin amaçları nelerdir ? Tüm organizasyonlarda toplam kalite anlayışının yaygınlaştırılmasına ve çalışanların işlerini sorun önleme anlayışı ile yürütmelerine katkıda bulunmak. Her düzeyden çalışanların sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılımını ve kişilerin yaratıcı yeteneklerinin ortaya  çıkarılmasını  sağlayarak kurum gelişimine ivme kazandırmak. Ekip çalışmasını teşvik etmek. Çalışanların motivasyonunu artırmak…

Devamını Oku

Kaliteye Giriş – Kalite Yönetim Sistemleri Ders 1

adalet

Kaliteye Giriş Kalite, Latince kökenli bir kelime olup,   “Qualitas” sözcüğünden türemiştir. Qualitas, bir şeyin nasıl oluştuğu anlamına gelir. Sözlük anlamıyla kalite, “yüksek derece iyi” veya “mükemmellik” tir. Kalitenin Tanımı Kalite Sözlüğüne göre “KALİTE, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir.” TSE tanımına göre “KALİTE, esnekliktir, verimliliktir, müşterinin tatminidir, bir yatırımdır, bir süreçtir, etkili olmaktır, bir programa uymaktır.” “KALİTE, bir ürün veya hizmetin amaca ve isteklere uygun olması, ürün veya hizmetin müşteriyi tatmin etmesi, müşteri isteklerini karşılamasıdır. ABD’den 86 firma yöneticisine sorulan “kalite nedir?” sorusuna aşağıdaki…

Devamını Oku

Borçlar Hukuku Test Soruları

adalet

Rekabet yasağı sözleşmesinde işçinin işverene karşı yüklendiği edim ne tür bir edimdir? A) Yapmama edimi B) Ani edim C) Verme edimi D) Katlanma edimi E) Yapma edimi Cevap: A 2. Bir heykeltıraşın bir kişinin heykelini yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir? A) Olumsuz edim B) Şahsi edim C) Devirli edim D) Maddi edim E) Bölünebilir edim Cevap: B 3. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran bir hak değildir? A) İcap B) Sözleşmeden dönme C) Takas D) Gabin nedeniyle sözleşmenin iptali E) Borçlunun temerrüdü halinde alacaklının aynen ifaden vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme Cevap:…

Devamını Oku