Borçtan Kurtulma Davası

adalet ders notları

Borçtan Kurtulma Davası   Borçtan Kurtulma Davasının Özellikleri Borçlu itirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde genel mahkemede borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın görülebilmesi için borçlunun ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine dava konusunun %15’ini depo etmesi gerekir. Borçtan kurtulma davası, geçici haczin kesin hacze dönüşmesini engeller. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda bulunmaz. Borçtan kurtulma davası, niteliği itibariyle bir menfi tespit davasıdır.

Devamını Oku

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz ve İflas Yolu

takip hukuku ders notları

 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu Arasındaki farklar                                                                                              Kambiyo Senetlerine                       Kambiyo Senetlerine                                  …

Devamını Oku

Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip

adalet bölümü ders notları

Kambiyo Senelerine Özgü Haciz Yolu İle Takip Alacağı için elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı mutlaka bu yola başvurmak zorunda değildir, genel haciz yolu ile takip de yapabilir. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için alacağının senede bağlanmış olması ve bu senedin de kambiyo senedi niteliğinde olması gerekir. Kambiyo senetleri TTK’da düzenlenmiş olan bono, poliçe ve çektir. Alacaklının elinde bu tür bir kambiyo senedi yoksa veya unsurlarını taşımadığından kambiyo senedi vasfında değilse ya da alacaklının kambiyo senedine dayanarak takip yapma yetkisi yoksa kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe başvurulamaz; genel haciz yoluyla takip…

Devamını Oku

Takip Hukuku Pratik Çalışma

adalet

İcra iflas hukuku için pratik boşluk doldurma soruları 1. Cebri icra prosedürü ___________üzerine başlatılır ve yürütülür. 2. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetlerin tümüne _____________faaliyetleri; buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise _________________ denir. 3. Takip hukukunda takibin tarafları olarak ___________ ile ___________ yer alır. 4. Genel anlamda icra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere ________________ denir. 5. Takip prosedürü içerisinde tarafların yaptıkları, takibe yön ve şekil veren işlemlere _____________________ denir. 6. İcra müdürlüğü tarafından alacaklıyı alacağına kavuşturmak için borçluya karşı…

Devamını Oku

Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları

adalet

Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları 1.İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, yedi gün içinde aşağıdakilerden hangi davayı açabilir? a)   İstirdat davası b)   Borçtan kurtulma davası c)   Alacak davası d)   İstihkak davası e)   Menfi tespit davası   2.Haczedilmiş bir gayrimenkul üzerindeki istihkak iddialarını incelemeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? a)   Alacaklının ikametgahındaki mahkeme b)   İcra dairesinin bağlı olduğu yer icra mahkemesi c)   Haczedilen gayrimenkulun bulunduğu yer icra mahkemesi d)   İstihkak iddiasında bulunan kişinin ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi e)   Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi 3.İcra müdürü, borçlunun gayrimenkulunu İcra İflas Kanununa aykırı şekilde haczetmiş olduğu bir durumda borçlunun…

Devamını Oku