Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları

adalet

Takip Hukuku (İcra İflas) Test Soruları

1.İtirazı geçici olarak kaldırılan borçlu, yedi gün içinde aşağıdakilerden hangi davayı açabilir?

a)   İstirdat davası

b)   Borçtan kurtulma davası

c)   Alacak davası

d)   İstihkak davası

e)   Menfi tespit davası

 

2.Haczedilmiş bir gayrimenkul üzerindeki istihkak iddialarını incelemeye yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Alacaklının ikametgahındaki mahkeme

b)   İcra dairesinin bağlı olduğu yer icra mahkemesi

c)   Haczedilen gayrimenkulun bulunduğu yer icra mahkemesi

d)   İstihkak iddiasında bulunan kişinin ikametgahın bulunduğu yer mahkemesi

e)   Borçlunun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi

3.İcra müdürü, borçlunun gayrimenkulunu İcra İflas Kanununa aykırı şekilde haczetmiş olduğu bir durumda borçlunun haciz işlemine karşı itiraz etme süresi kaç gündür?

a)   Haczi öğrendiği tarihten itibaren 3 gün

b)   Haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün

c)   Haczi öğrendiği tarihten itibaren 10 gün

d)   Haczi öğrendiği tarihten itibaren 15 gün

e)   Böyle bir durumda itirazda bulunmak söz konusu değildir.

4.Aşağıdakilerden hangisi icra inkar tazminatı istenebilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

a)   Borçlu ödeme emrine kötü niyetle itiraz etmiş olmalıdır.

b)   Alacaklı İcra inkar tazminatı talebinde bulunmalıdır.

c)   Ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmiş olmalıdır.

d)   Borçlu yaptığı İtirazda haksız olmalıdır.

e)   Geçerli bir ilamsız icra takibinde bulunulmuş olmalıdır.

5.Şikayet ile itirazın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Her ikisinde de başvuru süresi 7 gündür.

b)   Her ikisinde de icra takibi kendiliğinden durur.

c)   Her ikisinde de taraflar alacaklı ile borçludur.

d)   Her ikisinde de İcra mahkemesine başvurulur.

e)   Her ikisinde de başvuru halinde İcra takibi kendiliğinden durur.

6.İcra dairesine yapılan şikayetin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

a)   İcra takibi iptal edilir.

b)   Şikayet yapılmamış sayılır.

c)   İcra dairesi dosyayı İcra mahkemesine gönderir.

d)   İcra takibi kendiliğinden durur.

e)   İcra müdürü. şikayeti hemen inceleyip sonuçlandırır.

7.İtirazı kesin kaldırılan borçlunun mal beyanında bulunma süresi kaç gündür?

a)   30

b)   10

c)   7

d)   5

e)   3

8.İcra-İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Bölge idare mahkemesi

b)   İcra dairesinin bulunduğu yer idare mahkemesi

c)   Danıştay

d)   Sayıştay’ın ilgili Dava Dairesi

e)   Adliye mahkemeleri

9.İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen “şikayet süresi”nin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Takibin taraflarına yönelik özel süredir.

b)   Düzenleyici süredir.

c)   İcra ve iflas dairesi görevlilerine yönelik süredir.

d)   Zamanaşımı süresidir.

e)   Hak düşürücü süredir

 

10.Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgeler arasında kabul edilmez?

a)   Şartlı noter senetleri

b)   İcra dairesindeki kefaletler

c)   Temyiz kefaletnameleri

d)   Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar

e)   Mahkeme huzurunda yapılan kabuller

11.İcra müdürünün, alacaklının talebi olmadan re’sen yaptığı haciz hangisidir?

a)   Tamamlama haczi

b)   Genel haciz

c)   Tedbiri haciz

d)   Ek haciz

e)   İhtiyati haciz

12.Kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilmeden ikinci haciz ihbarnamesi gönderilen 3. kişi aşağıdaki yollardan hangisine başvurması gerekir?

a)   İcra müdürlüğüne itirazda bulunur.

b)   İcra müdürlüğüne şikayette bulunur.

c)   İcra mahkemesine şikayette bulunur.

d)   Mahkemede menfi tespit davası açar.

e)   Önce borcu öder sonra hacze karşı istirdat davası açar

13.Kira süresinin bitmesi sebebine dayanan ilamsız tahliyede davacının elinde aşağıdaki belgelerden hangisi bulunmalıdır?

a)   Borç ödemeden aciz belgesi

b)   Yazılı tahliye taahhüdü

c)   Resmi şekilde düzenlenmiş kira sözleşmesi

d)   Kesin rehin açığı belgesi

e)   Senet

14.Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde, şikayet yoluna başvurulamaz?

a)   İcra müdürünün, talebe rağmen hacze gitmemesi

b)   İcra müdürünün, kambiyo senedinin vadesinin gelip gelmediğini dikkate almaması

c)   İcra müdürünün, zamanaşımına uğrayan bono için kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri göndermesi

d)   İcra müdürünün, borçlu işçinin maaşının yarısını haczetmesi

e)   İcra müdürünün, şartları bulunmasına rağmen hacze iştirak talebini reddetmesi

15.Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirak şartlarının arasında sayılamaz?

a)   Hacze iştirak edecek alacaklının icra takibi yapmış olması ve takibin kesinleşmesi

b)   Öncelik şartı

c)   Öncelik şartının kanunda gösterilen belgelerle ispatı

d)   İlk haciz sonucu satılan malın bedelinin icra veznesine girmemiş olması

e)   Borçlunun mal kaçırması

16.Tasarruf yetkisi kısıtlanan müflis aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir?

a)   Gayrimenkul rehni

b)   Gayrimenkul satış vaadi

c)   Gayrimenkul üzerinde sınırlı ayni hak tesisi

d)   Gayrimenkul satımı

e)   Hiçbiri

17.Aşağıdaki mahkemelerden hangisi ihtiyati haciz kararı vermeye yetkili değildir?

a)   Borçlunun ikametgahı mahkemesi

b)   Malın bulunduğu yer mahkemesi

c)   İfa yeri mahkemesi

d)   Kararın en az masrafla ve en çabuk ifa edileceği yer mahkemesi

e)   Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi..

18.İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliklerden sonra şikayet ile ilgili yapılan değişiklik hangisidir?

a)   Şikayet süresi 7 günden 10 güne çıkartılmıştır.

b)   Şikayet sebeplerinden “işlemin kanuna aykırı olması” şartına “açıkça aykırı” ifadesi getirilmiştir.

c)   Şikayete konu olan işlemden dolayı İcra dairesinin görüşünü alma olanağı getirilmiştir.

d)   Süresiz şikayet halleri genişletilmiştir.

e)   Duruşma yapılarak karar verilmesi şartı getirilmiştir.

19.İcra ve iflas hukukunda, ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesinin önemi nerededir?

a)   İhtiyati hacizde

b)   İptal davasında

c)   Hacze iştirakte

d)   İlamlı icrada

e)   Sıra cetvelinde

20.Aşağıdakilerden hangisi itiraz olarak dinlenemez?

a)   İmza bana ait değildir.

b)   Borcum bu kadar değil.

c)   Borcumu ödedim.

d)   Mahkeme yetkisizdir.

e)   İtiraz ediyorum.

21.Borçlunun mallarının haczinde borçluya en az yük teşkil edecek ve hacz ile satılması en kolay mallardan başlanarak bir sıra takip edilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

a)   Hacze iştirak

b)   Hacizde tertip

c)   Sıra cetveli

d)   Pay cetveli

e)   Hacizde orantılılık

22.Genel haciz yoluyla takip ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunu birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Borçtan kurtulma davası

b)   Menfi tespit davası

c)   İstirdat davası

d)   İptal davası

e)   İstihkak davası

23.Aşağıdakilerden hangisi talik hallerinden biri değildir?

a)   İcra müdürünün görevden uzaklaştırılması

b)   Borçlunun babasının ölümü

c)   Borçlunun askere gitmesi

d)   Borçlun ağır hasta olması

e)   Borçlunun ölümü

24.Borçtan kurtulma davası ile genel olarak menfi tespit davası arasında aşağıdakilerden hangisi açısından fark vardır?

a)   Teminat

b)   Temyiz

c)   Taraf ehliyeti

d)   Tebligat

e)   Harç

25.Aşağıdakilerden hangisi hiçbir şekilde haczedilemez?

a)   Asgari ücretle çalışan işçinin ücreti

b)   İlama bağlı nafaka

c)   Emekli Sandığından bağlanan emekli aylığı

d)   İlama bağlı olmayan nafaka

e)   Çırak ücreti

26.İcra İflas Kanununa göre taşınır ve taşınmaz malların ihalesinin yapılabilmesi için ilk artırmada malın tahmin edilen değerinin en az yüzde kaçını bulması gerekir?

a)   %50

b)   % 60

c)   % 70

d)   % 75

e)   % 80

27.Aşağıdakilerden hangisinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına imkan yoktur?

a)         İrat senedi

b)         Gayrimenkul mükellefiyeti

c)          Hapis hakkı

d)    Alacak rehni

e)    Üst hakkı

28.Aşağıdaki durumlardan hangisinde, borçtan kurtulma davası söz konusu olur?

a)   Genel haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda

b)   Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda

c)   Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca itiraz olduğunda

d)   İflas ödeme emrine itiraz edildiğinde

e)   Genel haciz yoluyla takipte imza itirazı olduğunda

29.Aşağıdakilerden hangisi borçlunun aczini gösteren belgelerden biri değildir?

a)   Rehin açığı belgesi

b)   Hacizde kesin aciz belgesi

c)   İflastaki borç ödemeden aciz belgesi

d)   Haciz muvakkat aciz belgesi

e)   Borçlunun haczedilir malının bulunmadığını gösteren haciz tutanağı

30. Alacaklının alacağına kavuşmasına kadar gerekli olan bütün icra takip işlemlerini yapmakla yükümlü olan İcra müdürüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İcra müdürünün görevlerinden biri değildir?

a)   Ödeme (veya icra) emrini düzenleyerek borçluya göndermek

b)   Borçlunun mallarını haczetmek

c)   Haczedilen malların satılarak elde edilen para ile alacaklının alacağını ödemek

d)   Konusu paradan başka bir şey olan ilamları zorla icra etmek

e)   İcra ve iflas suçlarını inceleyerek ceza vermek

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir