Hukukun Temel Kavramları Online Test

Online-Test

Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kurallara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk Kurallarından biri değildir

Correct! Wrong!

Ceza yargılamasında Tam Ehliyet sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır.” Yukarıdaki düzenlenen hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ülkesiyle bağdaşmaz?

Correct! Wrong!

Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

Correct! Wrong!

Bir idari mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin denetimini hangi mahkeme yapar?

Correct! Wrong!

Ülkemizde kaldırılan idam cezasının yerine getirilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Devletin yasama, yürütme ve yargıdan oluşan temel üç fonksiyonu ve her fonksiyonu yerine getiren ayrı organı bulunmaktadır. Yasama fonksiyonunu yerine getiren organ hangisidir?

Correct! Wrong!

Olması gereken hukuk olarak adlandırılan, pozitif hukukun karşıtı olarak, olana değil olması gerekene vurgu yapan, öncelik ve üstünlük tanıyan hukuki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun alt dallarından birisidir?

Correct! Wrong!

İdari eylem ve işlemlerinden zarar gören kişi, idari yargıda ……………… davası açarak zararın tazmin edilmesini isteyebilir. Boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kusursuz sorumluluk hallerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Tüzel kişiler ne zaman fiil ehliyeti kazanır?

Correct! Wrong!

Gaiplik kararı verilebilmesi için ölüm tehlikesi içinde kaybolmadan itibaren kaç yılın geçmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler ne hükmündedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hısımlık türlerinden hangisi evlenme ile doğar?

Correct! Wrong!

Teyze kaçıncı dereceden kan hısmıdır?

Correct! Wrong!

“Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir” kuralı nasıl bir hukuk kuralıdır?

Correct! Wrong!

Hukuki işlemin kurucu unsurlarının eksikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Ayırt etme gücünden yoksun olanlar hangi ehliyet sınıfına girer?

Correct! Wrong!

Ölümüne kesin gözle bakılacak bir hal içinde kaybolan ancak cesedi bulunamayan bir kişinin durumuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İlgili Mesajlar

Leave a Comment