ZAMANAŞIMI NEDİR?

medeni hukuk ders notları

ZAMANAŞIMI

 • Zamanaşımı, alacaklının alacağını belirli bir süre içinde talep etmemesi halinde artık dava ve takip edememesidir. Borçlu zamanaşımını defi olarak ileri sürer. Borçlu tarafından bir ödeme yapılırsa bu ödeme geçerli bir ödemedir ve geri istenemez.  Hakim ancak tarafça ileri sürülürse bu durumu dikkate alabilir. Hak düşürücü süre ise bir itiraz sebebidir ve hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır.
 • Mülkiyet, üyelik, kişilik gibi haklar zamanaşımına uğramaz. Taşınmaz rehini varsa zamanaşımı işlemez.
 • Zamanaşımı süreleri taraflarca uzatılamaz
 • Süre dolmadan zamanaşımı hakkından feragat edilemez
 • Her alacak aksi belirtilmedikçe, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
 • Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi dönemsel edimler, otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri, lokanta gibi yerlerdeki yeme içme bedelleri, küçük sanat işleri ve küçük çaptaki perakende satışlardan doğan alacaklar, bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık, bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar, vekalet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar, yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında eser sözleşmesinden doğan alacaklar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.
 • Tüketim ödünce sözleşmesinden doğan alacaklar 6 aylık zamanaşımı süresine tabidir
 • Haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar 2 yıllık kısa zamanaşımı süresine tabidir.

ZAMANAŞIMI SÜRESİNİ DURDURAN SEBEPLER

 • Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için
 • Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için
 • Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için
 • Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için
 • Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece,
 • Alacağı Türk mahkemelerinde ileri sürme imkanının bulunmadığı sürece
 • Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesi, bu birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürede.

ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER

 • Zamanaşımının kesilmesi, kanunda sayılan sebeplerden birini varlığı sebebiyle zamanaşımı süresinin o ana kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin yeni baştan işlemeye başlamasını ifade eder.
 • Borçlunun borcunu ikrar etmesi, borcu için kefil göstermesi, rehin vermesi veya borcun bir kısmını ya da faizlerini ödemesi
 • Alacaklının mahkemeye başvurması
 • Alacaklının icra dairesine başvurması
 • Alacaklının iflas masasına başvurması
 • Alacaklının hakeme başvurması, (tahkim yoluna gitmesi)
 • Mahkemeni görevli veya yetkili olmaması gibi bir sebeple davanın reddedilmiş olması halinde zamanaşımı süresi dolmuş ise 60 günlük ek süre içinde hakların kullanılabilme imkanı vardır.

İlgili Mesajlar

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir